direct naar inhoud van 4.7 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.7 Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Voor het gehele gebied van Houten heeft de gemeente een beleidskaart archeologie vastgesteld, waarin de verwachtingswaarde is weergegeven en waarin uitspraken zijn gedaan over de noodzaak van aanvullend archeologisch onderzoek bij ontwikkelingen. Het plangebied kent over het algemeen een lage tot geen archeologische verwachtingswaarde. Voor deze delen is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk bij nieuwe ontwikkelingen. Een aantal delen kent een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor deze delen is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2" opgenomen. Deze geeft aanvullende regels gericht op het behoud van de archeologische waarden. Daarmee is bescherming geboden aan deze waarden. Hetzelfde geldt voor gebieden met een gematigde archeologische verwachting. Deze gronden hebben de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3" gekregen ter bescherming van die archeologische waarde. Het relevante deel van het plangebied waar een hoge of gematigde waarde aan is toegekend is in onderstaand figuur weergegeven.

.afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0006.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0007.png"

Afbeelding 4.3: Uitsnede archeologische maatregelenkaart (alleen relevant voor plandeel Het Rondeel)

  • 1. Op het terrein Het Rondeel is sprake van een gematigde archeologische verwachtingswaarde (categorie 4) en een hoge archeologische verwachtingswaarde (categorie 3);
  • 2. De overige delen van het plangebied is gebied met lage of geen archeologische verwachting.

Vanaf 1 januari 2012 is het ook verplicht in het bestemmingsplan met overige cultuurhistorische waarden rekening te houden. In de beleidsnota 'Gekoesterd Erfgoed' (vastgesteld op 28 september 2004) is aangegeven dat cultuurhistorische waardekaarten gemaakt zullen worden bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. Op de beide bedrijventerreinen zijn de aanwezige cultuurhistorische waarden zodanig beperkt, dat een uitgebreide cultuurhistorische waardekaart in dit geval niet noodzakelijk is.

Monumenten

Aan de Houtensewetering en de Voorveste (De Felixhoeve, Voorveste 17) is een aantal gemeentelijke monumenten aanwezig (woningen). Deze zijn op grond van de Monumentenwet of gemeentelijke Monumentenverordening voldoende beschermd, zodat hiervoor geen aanvullende bescherming in het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Cultuurhistorische waarden

Het Rondeel

Op de het terrein net buiten het plangebied (ten noorden van het Van der Valk Hotel) dat de naam Rondeel draagt heeft tussen de 11e en 13e eeuw een kasteel gestaan. De contouren van het cirkelvormig gracht- en wallencomplex zijn nog zichtbaar. Het terrein is aangewezen als beschermd rijksmonument met cultuurhistorische waarden. Ten noorden van het plangebied ligt aan de Koedijk de als rijksmonument beschermde ruïne van de ridderhofstede "Wulven"en het daarbij behorende "Regthuys". Tussen beide monumenten is een watergang aanwezig die een relatie legt tussen beide elementen. Ook deze watergang ligt buiten het plangebied. Tot slot ligt er net buiten het plangebied aan De Staart (naast het Van der Valk Hotel) een rijksmonument in de vorm van de witgepleisterde langhuisboerderij, genaamd De Staart.

Binnen het plangebied is een nederzetting/grafveld uit de Late-Ijzertijd/Romeinse Tijd aanwezig. Dit gebied is niet wettelijk beschermd en ligt tussen de Rondweg (buiten het plangebied) en de achterzijde van de percelen aan de Ringveste. Voor dit gebied heeft in 1993 een archeologisch onderzoek plaatsgevonden waarbij de aard, omvang en kwaliteit van het gebied in kaart zijn gebracht. Vervolgens heeft opgraving plaatsgevonden voor een deel van het terrein, dat door de aanleg van het bedrijvenpark vernietigd zou worden. Op de archeologische maatregelenkaart is dit terrein aangeduid als een terrein met een hoge archeologische verwachtingswaarde.

De Meerpaal

De Houtensewetering is als ontginningslijn een belangrijk cultuurhistorisch lint dat Houten verbindt met het buitengebied. Zoals hierboven reeds aangegeven staan er aan de Houtensewetering ook diverse monumentale panden. Het karakter van dit lint wordt beschermd door de aanwezige groene buffer en sloot.

Conclusie

Uit de archeologische beleidsadvieskaart blijkt dat het overgrote deel van het plangebied een lage of geen archeologische verwachtingswaarden heeft. Deze gebieden behoeve dan ook geen planologische bescherming. Ter bescherming van de gebieden met een gematigde en hoge verwachtingswaarde is een dubbelbestemming toegekend. Archeologische waarden zijn hiermee voldoende beschermd. Er liggen diverse gemeentelijke monument in het plangebied. Deze monumenten zijn door hun status als gemeentelijk monument voldoende beschermd. Het karakter van de cultuurhistorische lint (Houtensewetering) wordt beschermd door de aanwezige groene buffer met sloot die respectievelijk bestemd zijn als groen en water. Hierdoor is op die gronden geen bebouwing mogelijk.