direct naar inhoud van 4.3 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.3 Bedrijven en milieuzonering

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden nagegaan welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen voor gevoelige functies als wonen.

Doelstelling van het bestemmingsplan is dat bestaande bedrijfsactiviteiten in beginsel worden gerespecteerd en geregeld. Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening heeft het geen zin een bedrijfsbestemming te projecteren die vanwege milieuregelgeving niet kan worden gerealiseerd. Daarnaast dient te worden bezien of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (de ‘omgekeerde werking’).

Onderzocht moet dus worden wat vooral in verband met de nabije aanwezigheid van woningen aan de Houtensewetering en de woningen achter de Rondweg of er ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In dat kader zijn in de VNG- brochure "Bedrijven en milieuzonering" (2009) richtafstanden gegeven. Die afstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven ten opzichte van een rustige woonwijk. Wanneer aan deze richtafstanden wordt voldaan kan er planologisch gezien van worden uitgegaan dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

In de richtafstandenlijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. De gegeven afstanden zijn richtafstanden en geen harde afstandseisen. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Onderstaand het verband tussen de afstand en de milieucategorie:

milieucategorie   grootste richtafstand  
1   0 meter  
2   10 meter  
3.1   30 meter  
3.2   50 meter  
4.1   100 meter  
4.2   200 meter  

Zowel het bedrijventerrein Het Rondeel als De Meerpaal zijn op basis van de VNG-systematiek voorzien van een inwaartse zonering. Op basis van de afstand tussen de woningen ten noorden van de Rondweg is bepaald welke categorie bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan op het bedrijventerrein de Rondeel, waarbij aan de richtafstanden van de VNG is getoetst. Dit houdt in dat op het gehele bedrijvenpark Het Rondeel categorie 3.2 bedrijven zijn toegestaan. Dit komt overeen met het vigerende plan. Hierbij zijn de woonbuurten ten noorden van de Rondweg beschouwd als rustige woonwijk.

Ook voor het terrein De Meerpaal is een inwaartse zonering toegepast, waarbij de zonering is toegepast vanaf de gevels van de woningen aan de Houtensewetering. De Houtensewetering ligt voor een groot deel ingeklemd tussen een bedrijventerrein en een voorzieningengebied. Bovendien is er de invloed van het verkeer op de Rondweg. Deze omgeving kan daarom niet worden gekenmerkt als een rustige woonomgeving. Daarbij is de Houtensewetering van oorsprong een lintbebouwing met (voor een deel) bedrijfsactiviteiten. De Houtensewetering wordt derhalve conform VNG-systematiek beschouwd als een gemengd gebied. Op basis daarvan biedt de VNG-systematiek de mogelijkheid om de richtafstanden zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat met één afstandsstap te verlagen (dus bijvoorbeeld van 50 naar 30 meter voor milieucategorie 3.1, zie tabel hierboven). Dit is bij de zonering van De Meerpaal gedaan.

De conclusie is dat het aspect bedrijven en milieuzonering via de gevolgde milieuzonering voor het onderhavige bestemmingsplan zorgt voor een goed woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijventerrein en dat de bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Hinderveroorzakende en gevoelige functies bevinden zich op voldoende afstand van elkaar.