direct naar inhoud van 4.2 Geluid
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.2 Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect geluid. Daarnaast geeft de Nota Geluidbeleid aan hoe de gemeente Houten omgaat met het aspect geluid.

Vanwege de aanwezigheid van geluidgevoelige bestemmingen (i.c. woningen) op korte afstand tot de bedrijven op het bedrijventerrein De Meerpaal, is door de gemeente Houten ervoor gekozen voor dat terrein zonebeheer in te stellen. Het doel hiervan is om de bestaande woonomgeving rondom deze terreinen tegen geluidhinder te beschermen en de geluidsrechten van de bedrijven vast te leggen.

Dat betekent dat het bedrijventerrein De Meerpaal op een aantal zonebewakingspunten in de omgeving van het bedrijventerrein de totale gemiddelde geluidsbelasting (cumulatief) maximaal 50 dB(A) mag veroorzaken. Deze zonebewakingspunten liggen met name op de gevels van de woningen aan de Houtensewetering, de Heemsteedseweg 42 en de buitenste bebouwingslijn van De Hoon.

Bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen dienen in het kader van de gronduitgifte en/of privaatrechtelijke afspraken die daarbij zijn gemaakt vooraf inzicht te geven in de geluidsbelasting van het bedrijf. Met die informatie wordt aan de hand van berekeningen met een rekenmodel een zorgvuldige afweging gemaakt of een bedrijf qua geluidemissie op de betreffende kavel past. Deze input wordt tevens gebruikt om het zonebewakingssysteem te voeden. Voor alle bedrijven gelden (verschillend per deel van het etmaal) geluidsgrenswaarden; de afdeling Milieu bewaakt het naleven van deze normen. Deze verplichting is verankerd in de Wet milieubeheer.

Ten aanzien van geluidseffecten van de bedrijven op het terrein Het Rondeel geldt dat er sprake is van een inwaartse zonering, daar wordt in onderstaande paragraaf nader op ingegaan. Ook De Meerpaal is overigens inwaartse gezoneerd.