direct naar inhoud van 4.10 Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.10 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal maakt nieuwe bedrijfsvestigingen mogelijk. Dat betekent dat het bestemmingsplan een stedelijk ontwikkelingsproject mogelijk maakt, zoals dat is bedoeld in categorie D.11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. In het kader daarvan is een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd, waarbij is nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieueffecten. Op grond van artikel 2 lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage is het voornemen getoetst aan de criteria van Bijlage III van de Europese m.e.r. richtlijn.

De kenmerken van het voornemen en de potentiƫle effecten

Het bestemmingsplan maakt bedrijven met bijbehorende kantoren mogelijk. Daarnaast zijn er woningen en voorzieningen toegestaan, die al gerealiseerd zijn. Maximaal kunnen er bedrijven in de milieucategorie 4.2 gevestigd worden. Met een inwaartse zonering is rekening gehouden met de invloed van de bedrijven op de gevoelige omgeving. In een deel van het bedrijventerrein De Meerpaal worden nog bedrijven gerealiseerd. De ontsluitingswegen zijn dusdanig gedimensioneerd, dat de verkeersdoorstroming gewaarborgd is. De woningen aan de Houtensewetering worden voor hinder beschermd door de systematiek van de VNG-uitgave bedrijven en milieuzonering (2009), zodat er voldoende afstand is tussen de bedrijven en de woningen. Daarnaast geldt voor het bedrijventerrein De Meerpaal een geluidszone voor De Meerpaal. Dit heeft als doel de geluidsbelasting op het bedrijventerrein cumulatief (dus van alle bedrijven samen) te toetsen. Deze geluidszone zorgt ervoor dat de woningen beschermd worden tegen een te hoge geluidsbelasting van de bedrijven op het bedrijventerrein De Meerpaal. De te verwachten archeologisch waardevolle gebieden worden met dit bestemmingsplan beschermd door middel van een dubbelbestemming.

De plaats van de uitbreiding (ligging ten opzichte van gevoelige gebieden)

Het plangebied ligt in een stedelijke omgeving in de directe nabijheid van rondwegen en woonwijken en vlakbij het landelijke gebied. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van beschermde natuurgebieden. Op basis van de beschreven kenmerken van het voornemen (met de potentiƫle effecten) en de ligging van het plangebied, is de overall conclusie dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht. Hierbij zijn de criteria van Bijlage III van de Europese m.e.r. richtlijn in acht genomen.