direct naar inhoud van 4.1 Bodem
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.1 Bodem

Voorliggend bestemmingsplan betreft in hoofdzaak een consoliderend plan en is in beginsel gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Hiervoor is geen bodemonderzoek nodig.

Het deelgebied Het Rondeel is volledig uitgegeven. Derhalve hoeft er voor dat deelgebied geen bodemonderzoek plaats te vinden. Dit geldt ook voor de uitgegeven gronden in deelgebied De Meerpaal.

Echter, in het deelgebied De Meerpaal zijn er nog enkele braakliggende kavels die nog uitgeefbaar zijn. In dat kader geldt, dat gemeente Houten in 2009 een bodemkwaliteitskaart heeft laten opstellen volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit. Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de bodemkwaliteit bepaald op basis van historisch bodemgebruik, beschikbare bodemonderzoeken en daar waar nodig is opnieuw bodemonderzoek uitgevoerd.

Op basis hiervan zijn gebieden met overeenkomstige algemene bodemkwaliteit (bodemkwaliteitszones) vastgesteld. De vastgestelde bodemkwaliteit betreft de bodemkwaliteit als gevolg van grootschalige diffuse bodembelasting. Lokaal verontreinigde terreinen, waaronder voormalige stortplaatsen, saneringslocaties en verdachte bedrijfslocaties maken geen deel uit van de bodemkwaliteitskaart. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is, in het gebied waar De Meerpaal gelegen is, sprake van bodemkwaliteitsklasse 'achtergrondwaarde/natuur '. De bodemkwaliteit is beter dan strikt noodzakelijk voor de functie. De bodemkwaliteitskaart geeft echter geen vrijstelling voor bodemonderzoek dat noodzakelijk kan zijn in het kader van aanvragen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen).

Dit betekent dat geconcludeerd wordt, dat het aannemelijk is de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het beoogde gebruik en de uitvoerbaarheid van het plan en dat in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen definitief wordt getoetst of de bodemkwaliteit geschikt is om te bouwen (verkennend bodemonderzoek).