direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke structuur
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

2.1 Ruimtelijke structuur

Het Rondeel

Het bedrijvenpark Het Rondeel bevindt zich aan de westzijde van de kern Houten. Het is gelegen tussen enkele belangrijke wegen, die grotendeels het plan begrenzen. Aan de westzijde wordt het bedrijventerrein begrenst door een watergang langs de A27. De op- en afritten van de A27 sluiten aan op de weg De Staart, tussen de A27 en de Rondweg. De Staart vormt de begrenzing met het bedrijventerrein De Meerpaal. Tussen Het Rondeel en de A27 ligt een parkgebied, dat de overgang vormt tussen het bedrijvenpark en de A27. Dit parkgebied is geen onderdeel van dit bestemmingsplan.

Stedenbouwkundige structuur

Het Rondeel oriënteert zich op de Rondweg en sluit aan op de groenstructuur en langzaam verkeerroutes van Houten binnen de rondweg. Het gebied is gerealiseerd rond een groen middenterrein, dat gezien kan worden als de voortzetting van de centrale groenzone van Houten. Door middel van de Rondweg is het terrein voor het langzaam verkeer direct verbonden met het Houtense centrum en het station.

In het bedrijvenpark kunnen de volgende vier ruimtelijke eenheden worden onderscheiden:

  • 1. De oren: de bedrijfsbebouwing die op de Rondweg is georiënteerd, aan de zogenaamde oren, vormt het gezicht van Het Rondeel. Het extraverte karakter van dit gebied wordt benadrukt door een brede waterpartij en een licht glooiend gazon tussen de Rondweg en de bebouwing. De bebouwing vormt een bijna gesloten wand van representatieve gevels die aan beide zijden van de Oran beëindigd wordt door halve cirkelvormige ruimtes. Aan de waterzijde is bijzondere bedrijfsbebouwing gerealiseerd de in het water staat.
  • 2. De centrale ruimte: de centrale ruimte van het bedrijvenpark bestaat uit een monumentaal groenmotief met een profiel van circa 110 meter. Door een versmalling van de 'oren' (100 meter) wordt de centrale ruimte gescheiden van de entree. Het profiel van de centrale ruimte kent een symmetrische invulling. De belangrijkste groenelementen in dit profiel zijn de aan weerszijden van de centraal gelegen singel gelegen bomenlanen. De begrenzing van de centrale ruimte wordt gevormd door een wand van representatieve gevels.
  • 3. De afronding: de centrale as wordt beëindigd door een bijzonder gebouw die qua vorm en functie afwijkt van de overige bebouwing in bedrijvenpark.
  • 4. De achterzijde: de achterzijde van de 'oren' vormt in het plan een minder beeldbepalende ruimte. Anders dan bij de overige ruimtelijke eenheden zijn hierbij de realisatie minder specifieke architectonische voorwaarden gesteld. Dit geldt ook voor de bedrijfsgebouwen achter de bebouwing. Bij de entree van het bedrijvenpark vanaf De Staart bevindt zich een brandstofverkooppunt met lpg, waarbij het vulpunt aan de overzijde van De Staart is gesitueerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0002.png"

Afbeelding 2.1:  Ruimtelijk eenheden Het Rondeel

Groen- en waterstructuur

Het Rondeel kenmerkt zich door een groene landschappelijke ligging en inrichting. Aan de westzijde tussen de A27 en de bedrijfsbebouwing bevindt zich een parkachtig gebied met populieren, waarmee een goede overgang is gecreëerd. Aan de zuidzijde wordt de bedrijfsbebouwing door een dichte bosrand afgescheiden van De Staart.

Langs de Rondweg presenteert het terrein zich naar buiten toe. Door een invulling met een waterpartij, een glooiend gazon en slechts een enkele bomenrij ontstaat een open beeld.

De centrale as is een voortzetting van de centrale groenzone van Houten en heeft een landschappelijke inrichting met singels, waterpartijen en bomenlanen. De bedrijfsgronden aan deze as zijn aan de voorzijde ingericht volgens een gezamenlijk groenplan.

Verkeersstructuur

De hoofdontsluiting voor het autoverkeer vindt plaats vanaf de Rondweg en De Staart. Intern is de verkeersstructuur geïntegreerd in de centrale ruimte. Vanaf beide ontsluitingswegen (de Rondweg en De Staart) wordt het verkeer langs de bedrijven gevoerd via de wegen aan weerszijden van de centrale waterpartij. De bedrijfsbebouwing aan de 'oren' heeft zowel aan de voorzijde als de achterzijde een eigen ontsluitingsweg.

Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost door parkeren aan de achterzijde en zijkanten van de bedrijfsgebouwen. De bedrijven die aan de centrale ruimte en aan het waterfront zijn gelegen mogen geen parkeerruimte realiseren aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw. In de straten achter het waterfront mag op eigen terrein beperkt voor de bebouwing worden geparkeerd. Voor bezoekers van de bedrijven heeft de gemeente een beperkt aantal parkeerplaatsen gerealiseerd in de openbare ruimte (maximaal 7 parkeerplaatsen per bedrijf). Deze parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de inrit naar het bedrijf. Aan de achterzijde van de 'oren' zijn aan de voorzijde van de bedrijven openbare parkeerplaatsen gerealiseerd (maximaal 5 per bedrijf).

Het fietsverkeer van en naar Het Rondeel wordt ontsloten vanaf de Heemsteedseweg, de Koedijk en de kruising Rondweg - De Staart (Houtensewetering). De belangrijkste fietsverbinding ligt in het verlengde van het Imkerspad, via de fietstunnel onder de Rondweg. Deze route loopt door de centrale zone van Houten en brengt een directe langzaam verkeerverbinding tot stand met het centrum van Houten en het station. Vanuit de verschillende ontsluitingen voor het fietsverkeer tot langs de aan de centrale as gesitueerde bedrijven heeft het fietsverkeer de beschikking over vrijliggende fietspaden. Op de straten die aansluiten op de centrale ruime is er sprake van gemengd verkeer.

De Meerpaal

Stedenbouwkundige structuur

Vanuit de voortzetting van het naastgelegen bedrijvenpark Het Rondeel, waar de bebouwing als een landgoed rond een groen motief, georiënteerd op de Rondweg en in het verlengde van de groenzone van Houten is gesitueerd, kent De Meerpaal een monumentale opbouw.

Alleen bij De Meerpaal is het bedrijvenpark naar buiten gericht op het Amsterdam-Rijnkanaal. De gebouwen zijn gesitueerd rond twee monumentale landschappelijke motieven in T-vorm, die door hun inrichting uitzicht en relatie bieden met het Amsterdam-Rijnkanaal. De bedrijven aan de randen vormen het gezicht van het bedrijvenpark naar de omgeving. Het bedrijventerrein, dat grenst aan De Rede is omringd door een waterpartij en groen. Het extraverte beeld in deze richting van het bedrijventerrein is hiermee benadrukt. De andere randen van De Meerpaal hebben een meer introvert karakter door hun gesloten groeninrichting. De woningen in het gebied De Meerpaal zijn gesitueerd als een lint langs de Houtensewetering.

Bij de ontwikkeling en realisatie van De Meerpaal heeft een hoge kwaliteit centraal gestaan. Deze wordt gerealiseerd in de openbare ruime en in de gebouwde omgeving. De kwaliteit van de gebouwde omgeving wordt niet alleen bepaald door die van individuele bedrijfsgebouwen, maar ook door eenheid van bebouwing, kleur, hoogte en bebouwing die inspeelt op de specifieke plaats binnen De Meerpaal.

Het bebouwingspercentage van de kavels bedraagt 70 procent. De hoeveelheid kantooroppervlak is gebonden aan een maximum. Het oppervlak mag ten hoogste 50 procent bedragen van het bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 2000 m2. Voor zeer grote bedrijven kan worden afgeweken tot maximaal 3000 met een percentage kantooroppervlak van maximaal 30 procent.

De bedrijfsbebouwing is in beginsel in de rooilijn geplaatst, die 5 meter uit de kavelgrens is gelegen.

Groen- en waterstructuur

Uitgangspunt van de inrichting van de openbare ruimte is de idee dat de bedrijfskavels als het ware als eilanden in de polder zijn gelegd. Een praktische en representatieve inrichting stond daarbij voorop. Daarom heeft het gras een verzorgde stedelijke uitstraling en hebben de waterlopen een strakke belijning waarbij de rietkragen in blokvormen zijn ingeplant.

De wegen worden begeleid door bomen in grasbermen. De terreinen rond de bedrijven zijn voorzien van gras en hagen op de erfafscheidingen langs openbaar gebied. De hagen zijn / worden door de gemeente aangelegd en met een handhavingsverplichting overgedragen aan de vereniging van eigenaren.

Bij het stedenbouwkundig ontwerp van het bedrijventerrein is rekening gehouden met de karakteristieke verkaveling van de Hoonpolder met de noordzuid gerichte sloten. Een aantal sloten is opgenomen in de verkaveling van het bedrijventerrein. Deze vormen lange zichtlijnen die het bedrijventerrein en de zuidelijk gelegen ecologische zone aaneensmeden.

Verkeersstructuur

Het autoverkeer wordt vanuit De Meerpaal naar buiten ontsloten, terwijl het fietsverkeer naar binnen is geörienteerd. Dit betekent dat het autoverkeer aan de zuidkant wordt ontsloten op De Rede via rotondes. Fietsverkeer wordt aan de noordkant ontsloten op de Houtensewetering. Hiervandaan kunnen fietsers op drie punten de woonwijken van Houten aan de overzijde van de rondweg bereiken.

Parkeren is voorzien op eigen terrein. Voor de bebouwing langs De Rede is een beperkt deel van de parkeerbehoefte in de openbare ruimte voorzien. Parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen voor zover het bebouwing op de representatieve gedeelten betreft achter de voorgevel te worden gesitueerd.

Houtensewetering

De Houtensewetering is als ontginning een belangrijk cultuurhistorisch lint dat Houten verbindt met het buitengebied. Langs de Houtensewetering staan diverse monumentale panden. Het bedrijventerrein dat tegen de Houtensewetering aan ligt is grootschaliger van karakter. Daarom is er tussen de percelen aan de Houtensewetering en het bedrijventerrein een buffer aangelegd, die bestaat uit een sloot met een bosstrook. Vanaf beide zijden kan men in de strook kijken, maar niet er door heen. Door een gezaagde vorm, afgeleid van de verkavelingsrichting van de polder en het bedrijventerrein is het bebouwingslint zelfstandig gebleven. De bosstrook is een bindende achtergrond voor de bebouwing van de Houtensewetering. De sloot schept extra ruimte en dient als barrière tussen de Houtensewetering, de bosstrook en het bedrijventerrein.