direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

1.1 Algemeen

Het bestemmingsplangebied De Meerpaal - Het Rondeel is gelegen aan de zuidwestkant van de kern van Houten, globaal tussen de Rondweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het bedrijventerrein Het Rondeel ligt aan de noordzijde van de Staart - de verbindingsweg vanuit Houten naar de A27. Het bedrijventerrein De Meerpaal ligt ten zuiden van deze weg. Voor een groot deel zijn beide delen van het plangebied ingericht als bedrijventerrein. In het deel De Meerpaal bevinden zich naast bedrijven eveneens woningen. Deze woningen zijn gesitueerd langs de Houtensewetering. Op het bedrijventerrein De Meerpaal worden eveneens activiteiten verricht ten behoeve van politiediensten.

Het plangebied Het Rondeel - De Meerpaal is in de jaren negentig opgezet waarbij Het Rondeel als eerste gevuld is met bedrijven. In het deel De Meerpaal zijn nog kavels beschikbaar waar bedrijven gevestigd kunnen worden. Momenteel is voor het bedrijventerrein Het Rondeel het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Het Rondeel geldig, waar het gebied gedetailleerd in uitgewerkt is. Voor De Meerpaal geldt een uit te werken bestemming van het Globale Bestemmingsplan Houten - Vinex (GBHV). Daarnaast zijn de activiteiten ten behoeve van politiediensten planologisch juridisch vastgelegd in de tweede herziening van het Globale Bestemmingsplan Houten - Vinex onderdeel 'Veerwagenweg'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0001.png"

Afbeelding 1.1: Ligging en begrenzing van het plangebied Het Rondeel-De Meerpaal

Een actueel plan

Het bestemmingsplan is een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente en tevens het planologische juridisch bindend kader voor burgers. In het plan wordt het ruimtelijk beleid aangegeven voor (in beginsel) de komende tien jaar en het dient vooral als toetsingskader voor bouwplannen en de ruimtelijke inrichting van het gebied. Daarom is het voor bedrijven en burgers van belang dat het bestemmingsplan duidelijk aangeeft wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn.

De actualisering van het bestemmingsplan heeft enerzijds betrekking op de vastlegging van en aanpassing aan de feitelijke situatie en anderzijds de aanpassing aan gewijzigde beleidsinzichten en gewijzigde juridische kaders. Nu het plangebied Het Rondeel - De Meerpaal voor het grootste gedeelte is aangelegd, is het wenselijk om de bestaande situatie juridisch vast te leggen. Met de nieuwe regeling is de gemeente goed in staat om de bestaande ruimtelijke kwaliteit te handhaven.

Digitaal uitwisselbare en vergelijkbare ruimtelijke plannen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten te digitaliseren. Dit betekent dat het verplicht is om een nieuw (bestemmings)plan in digitale vorm vast te stellen. Ook moet van het plan een analoge versie op papier worden vastgesteld. De digitale aspecten omvatten het in digitale vorm vaststellen, beschikbaar stellen, kenbaar maken en verbeelden.

De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2008) maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiƫntere overheid.

Dit bestemmingsplan is digitaal opgezet conform de landelijk ontwikkelde standaard: het IMRO (InformatieModel Ruimtelijke Ordening) en het Handboek voor bestemmingsplannen van de gemeente Houten. Zodoende is het mogelijk het plan digitaal uit te wisselen (met overheden) en digitaal te gaan raadplegen.