direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Artikel 17 Algemene aanduidingsregels

17.1 Veiligheidszone - lpg 1
  • a. Binnen de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone - lpg 1’ geldt dat de bouw van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, niet is toegestaan. Voorts geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning deze veiligheidszone als uiterste grenswaarde in acht moet worden genomen.
  • b. De 10-6 plaatsgebonden risicocontour mag de grens van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg 1' niet overschrijden.
  • c. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder b en nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van de bevi-inrichting toestaan, mits dit in het kader van externe veiligheid is getoetst en voldaan wordt aan de plaatsgebonden en/of groepsgebonden risico's.
17.2 Veiligheidszone - lpg 2

Binnen de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – lpg 2’ geldt dat de bouw van kwetsbare objecten zoals bedoeld in het besluit externe veiligheid inrichtingen, niet zijn toegestaan. Voorts geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning deze veiligheidszone als uiterste grenswaarde in acht moet worden genomen.