direct naar inhoud van Artikel 16 Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Artikel 16 Algemene gebruiksregels

 • a. Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
 • b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bepaalde onder a. voor de vestiging van het hoogste één prostitutiebedrijf met inachtneming van het volgende:
  • 1. in de Lekstroomgemeenten Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Houten is op dat moment geen enkel prostitutiebedrijf gehuisvest;
  • 2. de activiteiten vinden uitsluitend plaats binnen de bestaande of nieuw te realiseren bebouwing;
  • 3. er dient voldoende parkeercapaciteit voor zowel bezoekers als personeel op het bijbehorende perceel aanwezig te zijn. Dit terrein wordt niet meegerekend bij het bepalen van het bedrijfsvloeroppervlak als genoemd onder 4;
  • 4. de bedrijfsvloeroppervlakte van het prostitutiebedrijf is niet groter dan 100 m2;
  • 5. vestiging is niet toegestaan binnen een straal van 50 meter vanuit het hart van een (bedrijfs)woning, tenzij het gebruik als zodanig is beëindigd;
  • 6. vestiging is niet toegestaan binnen een straal van 50 meter vanaf de ingang van een kinderdagverblijf;
  • 7. vestiging is niet toegestaan indien binnen het bedrijventerrein Doornkade een beter alternatief beschikbaar blijkt;
  • 8. op de voorbereiding van het besluit als bedoeld in dit lid is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als genoemd in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.