direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Artikel 7 Verkeer - Wegverkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer-Wegverkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer en verblijf, waaronder parkeren;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. geluidwerende voorzieningen.
 • c. groenvoorziening;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. wegen, wandel- en fietspaden, waaronder mede begrepen zijn (on)gelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, tunnelbakken.
7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

7.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3 meter;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid;
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.