direct naar inhoud van Artikel 5 Horeca - 1
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Artikel 5 Horeca - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Horeca – 1” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca-activiteiten voor zover deze behoren tot categorie 1a, 1b en 1c en categorie 4 van de van deze regels deel uitmakende “Staat van Horeca-activiteiten”;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. terrassen;
 • c. verkeer en verblijf, waaronder parkeren;
 • d. tuinen, erven en verhardingen;
 • e. kleinschalige kinderopvang;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen
 • h. verkeer en verblijf, waaronder parkeren;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de voorgevel van hoofdgebouwen moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn;
 • c. het bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt maximaal het percentage dat is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximaal bebouwingspercentage';
 • d. de bouwhoogte bedraagt maximaal de hoogte die is aangegeven ter plaatse van de (maatvoerings)aanduiding 'maximale bouwhoogte'.
5.2.2 Erfbebouwing

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3,2 meter;
 • c. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 6 meter;
 • d. bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan voor de voorgevelrooilijn, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen;

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter bedraagt;
 • f. de bouwhoogte van overige bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor bezorgdiensten;