direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. bos- en weidegebied

met daaraan ondergeschikt:

 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. beeldende kunst;
 • f. verkeer en verblijf, waaronder parkeren, fietspaden, fietstunnel en bijbehorende tunnelbak, kunstwerken en straatmeubilair.
4.2 Bouwregels

Uitsluitend de volgende bouwwerken zijn toegestaan:

 • a. terreinafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 1 meter;
 • b. lichtmasten tot een maximale hoogte van 10 meter;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 5 meter.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.
4.4 Afwijken van de bouwregels

Afwijking als bedoeld in lid 4.1 is slechts mogelijk indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.