direct naar inhoud van Artikel 10 Wonen - Twee-aaneen
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

Artikel 10 Wonen - Twee-aaneen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Wonen-Twee-aaneen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zelfstandig wonen;
 • b. beroepen en bedrijven aan huis;
 • c. tuinen, erven en verhardingen;
10.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

10.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen moeten in halfvrijstaande en/of geschakelde vorm worden gebouwd;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw moet worden gesitueerd op de voorgevelrooilijn;
 • d. het aantal woningen bedraagt het aantal dat is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘aantal woningen’;
 • e. de goothoogte bedraagt maximaal de hoogte die is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte';
 • f. de bouwhoogte bedraagt maximaal de hoogte die is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte';
10.2.2 Erfbebouwing

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 50% van de oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak, met een maximum van 50 m²;
 • c. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken gebouwen bedragen maximaal 3,2, respectievelijk 6 m;

Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 • d. de bouwhoogte van overige bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3 m met uitzondering van erfascheidingen van welke de bouwhoogte maximaal 2 m bedraagt.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid;
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.
10.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis zoals genoemd in lid 1, gelden de volgende regels:

 • 1. De woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m2, met inbegrip van de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden;
 • 2. Het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van kleinschalige kinderopvang;
 • 3. Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van:
  • a. behandeling gerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling;
  • b. webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale oppervlakte van 20 m2 aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen.
 • 4. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • 5. Ieder beroep of bedrijf aan huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 • 6. Ieder beroep of bedrijf aan huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één personeelslid
 • 7. Er zijn maximaal twee beroepen en/of bedrijven aan huis toegestaan per woning;