direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen - Vrijstaand
Plan: Beusichemseweg 142 te 't Goy
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0028PBBEUSICHWG142-VAST

Artikel 3 Wonen - Vrijstaand

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor ‘Wonen - Vrijstaand’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, uitsluitend in de vorm van vrijstaande hoofdgebouwen;
 • b. beroepen en bedrijven aan huis;
 • c. aan- en bijgebouwen, ter plaatse van het bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’;
 • d. tuinen, erven en verhardingen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de besluitvlakomschrijving in 3.1.

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de rooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een erker, balkon of luifel, mits de overschrijding maximaal 1 m bedraagt;
 • c. de voorgevel moet worden gesitueerd in de rooilijn dan wel op een afstand van maximaal 2 m daarachter;
 • d. het aantal woningen bedraagt per bouwvlak maximaal 1;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte zoals aangegeven met de aanduiding 'maximale goothoogte';
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte zoals aangegeven met de aanduiding 'maximale bouwhoogte';
 • g. de inhoud van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 660 m3.
3.2.3 Aan- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. aan- en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat aan- en bijgebouwen buiten het bouwvlak uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mogen worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte van aan- en bijgebouwen bedraagt maximaal 50% van de oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen maximaal 50 m² bedraagt;
 • c. de goothoogte van aan- en bijgebouwen bedraagt maximaal 3,2 m;
 • d. de bouwhoogte van aan- en bijgebouwen bedraagt maximaal 6 m.
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m;
 • b. in afwijking van het bepaalde in onderdeel a. bedraagt de hoogte van erfafscheidingen maximaal 2 m.
 • c. carports dienen op een afstand van ten minste 1,5 m achter de rooilijn te worden gebouwd.
3.2.5 Beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis

Aan beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis worden de volgende planologische en stedenbouwkundige voorwaarden gesteld:

 • a. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven; dit houdt in dat:
  • 1. de woning moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit en de Bouwverordening;
  • 2. het grootste gedeelte, minimaal 2/3 van het woning-vloeroppervlak, voor het vervullen van de woonfunctie moet zijn ingericht;
  • 3. maximaal 1/3 met een maximum van 100 m2 van het woning-vloeroppervlak mag worden gebruikt voor de beroeps-/bedrijfsuitoefening;
 • b. het beroep of bedrijf mag geen overlast geven voor de woonomgeving c.q. geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de straat of de buurt; dit betekent dat:
  • 1. geen medewerking wordt verleend aan activiteiten die vergunningplichtig en/of meldingplichtig zijn krachtens milieuwetgeving;
  • 2. detailhandel, horeca, seksinrichtingen en escortbedrijven niet zijn toegestaan;
  • 3. de beroeps- en/of bedrijfsuitoefening geen onevenredig nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans in de omgeving van de woning;
 • c. degene die het beroep/bedrijf aan huis uitoefent woont in de betreffende woning;
 • d. beroeps- en/of bedrijfsuitoefening in een vrijstaand bijgebouw is niet toegestaan.