Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Ten Goye
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0400TENGOYE-VSBP

Toelichting

   
1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doelstelling
De initiatiefnemer wil op een perceel aan de Wickenburghseweg een woning bouwen. Met de bouw van deze woning wordt het lint afgemaakt. Het perceel is momenteel in gebruik als fruitboomgaard en maakt deel uit van een 1,1 ha groot terrein wat door loopt achter de woningbouw aan de Wickenburghseweg. Ondergronds liggen de restanten van het kasteel Ten Goye. Het gehele perceel is daarom aangewezen als archeologisch monument. Onderdeel van de beoogde nieuwbouw is het openbaar en beleefbaar maken van het archeologisch monument voor bezoekers. In ruil voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit is het mogelijk een woning te realiseren buiten de rode contour. Derhalve is er een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld voor de beoogde ontwikkeling.
 
Binnen het vigerende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet mogelijk. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de benodigde bestemmingswijziging voor de beoogde ontwikkeling. Met de beoogde ontwikkeling wordt er een woning gerealiseerd. Daarnaast is er grote aandacht voor het achterliggende archeologische gebied. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' moet overeenkomstig geldende wet- en regelgeving opnieuw opgenomen worden.
1.2 Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Wickenburghseweg in het dorp 't Goy. De Wickenburghseweg is een van de bebouwingslinten in 't Goy. Het kavel wordt aan de oostzijde begrenst door kleinere kavels met woningen die aan de Wickenburghseweg zijn gelegen. Aan de zuidzijde is het terrein begrensd door een onbebouwd gebied dat niet in eigendom is van de initiatiefnemer van dit project, maar wat wel onderdeel is van het vroegere kasteelterrein. Aan de noord- en westzijde wordt het gebied begrensd door boomgaarden.
 
Ligging plangebied 
1.3 Leeswijzer
De hoofdstukindeling van de toelichting is als volgt. Het gemeentelijk handboek is hierbij als leidraad gebruikt. 
 • In hoofdstuk 2 is een beknopte beschrijving opgenomen van de huidige situatie.
 • In hoofdstuk 3 wordt aangegeven welk beleid er voor het plangebied geldt. Daarbij is zowel gekeken naar rijks-, provinciaal en regionaal beleid als gemeentelijk beleid. Ook het waterbeleid maakt hier deel van uit.
 • In hoofdstuk 4 is gekeken naar de verschillende onderzoeksverplichtingen die met het opstellen van een bestemmingsplan gepaard kunnen gaan. Het gaat daarbij onder meer om diverse milieuaspecten.
 • In hoofdstuk 5 is op hoofdlijnen de visie van de gemeente op het plangebied geformuleerd. Deze visie is bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan.
 • In hoofdstuk 6 is opgenomen hoe de visie in het juridische deel van het bestemmingsplan, de planregels, vertaald is.
 • Hoofdstuk 7 geeft aan hoe de planregels zijn opgebouwd.
 • Tenslotte komt in hoofdstuk 8 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde.
2 Initiatief
2.1 Huidige situatie
Op dit moment is het terrein in gebruik als boomgaard. Van de vroegere bebouwing is nu niets meer zichtbaar (bovengronds). De open plek aan de Wickenburghseweg wordt nu gebruikt als ontsluiting van het terrein. Het kavel wordt aan de oostzijde begrenst door kleinere kavels met woningen die aan de Wickenburghseweg zijn gelegen. Aan de zuidzijde is het terrein begrensd door een onbebouwd gebied dat niet in eigendom is van de initiatiefnemer van dit project, maar wat wel onderdeel is van het vroegere kasteelterrein. Aan de noord- en westzijde wordt het gebied begrensd door boomgaarden.
 
Aan de noord- en westzijde van het terrein zijn sloten gelegen. Dit zijn de kleine overblijfselen van de vroegere –veel bredere- grachten. Op de grens tussen het projectgebied en het ten zuiden gelegen onbebouwde terrein is recent nog een vijver gegraven. Bij die ontgravingen zijn ook resten van de fundering van het vroegere kasteel gevonden. In de huidige boomgaard zijn behoorlijke hoogteverschillen herkenbaar. De Wickenburghseweg is een stuk hoger gelegen dan het kasteelterrein zelf. Wanneer je het kavel betreedt vanaf de Wickenburghseweg, dan loopt het terrein ter hoogte van het bebouwingslint sterk af. Op die plek is het terrein feitelijk het laagst (afgezien van de sloten). Aan de zuidzijde van het kavel is een kleine verhoging herkenbaar. Aan de noordzijde is een groter gedeelte verhoogd.
2.2 Beoogde situatie
De initiatiefnemer is voornemens een woning te realiseren aan de Wickeburghseweg en daarmee het lint af te maken. Onderdeel van de beoogde nieuwbouw is het realiseren van kwaliteitswinst. Dit wordt uitgevoerd door het beleefbaar maken van het archeologisch monument aan de achterzijde van de woning voor bezoekers.
 
Ten behoeve van de planvorming is een inrichtingsschets opgesteld. De inrichtingsschets gaat uit van de aanleg van een bloemrijk grasland met gemaaide graspaden die vanaf de Wickenburghseweg het terrein toegankelijk maken. De aanwezige hoogteverschillen die de onderliggende voorburcht en het kasteel zichtbaar maken vormen twee gemaaide open plekken met een informatiepunt. Deze plekken worden geaccentueerd door middel van opgaande beplanting. In overleg met de Rijksdienst wordt bekeken of een verdere accentuering, middels een ophoging waarmee ook het monument verder en beter beschermd wordt noodzakelijk is. Bestaande landschapselementen zoals de knotwilgen langs de slootkant blijven behouden. Als overgang tussen de woonpercelen aan de Wickenburghseweg en het archeologisch monument is bosplantsoen voorzien. Bij bosbeplanting meot gedacht worden aan hoofdzakelijk struiken en heesters zoals o.,a. de sleedoorn en de krentenboom. Met dit bosplantsoen wordt enige afstand gecreëerd tussen het semi-openbaar toegankelijke monument en de private buitenruimte van de woningen.
 
De initiële inrichting is in de financiële planvorming meegenomen. Voor het meerjarig onderhoud kan een beroep worden gedaan op de zogenaamde BRIM-subsidie regeling. Ook voor zogenaamde 'groene monumenten' is er een mogelijkheid voor subsidie. Hierbij wordt subsidie verstrekt op basis van zogenaamde normbedragen per uur per werkzaamheid.
 
De onderstaande afbeelding toont het inrichtingplan voor de beoogde ontwikkeling. In de bijlage is het gehele inrichtingsplan opgenomen. In toelichting paragraaf 4.14 is een beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen met bouw- en kwaliteitsregels waar de beoogde ontwikkeling aan dient te voldoen.
 
3 Beleid en regelgeving
3.1 Rijksbeleid
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt een groot aantal verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte (2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen zijn de geldende beleidsnota's gedateerd. De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat de visie uit van het ‘decentraal, tenzij...’ principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien:
 • een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en gemeenten overstijgt; over een onderwerp
 • internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan;
 • een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is.
Nederland concurrerend
Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid van stedelijke regio’s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld.
 
Nederland bereikbaar
De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat gebruikers beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.
 
Nederland leefbaar en veilig
De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland behoudt haar unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen moet toenemen.
Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 juridisch verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen:
 1. eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling;
 2. vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt;
 3. mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid
Planspecifiek
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft geen rechtstreekse gevolgen voor het beoogde bestemmingsplan. De beoogde ontwikkeling is van dermate kleine schaal dat de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hier niet van toepassing op is. Wel dient het initiatief getoetst te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking:
 1. De beoogde ontwikkeling wordt uitgevoerd op initiatief van de eigenaar. Hierin wordt er direct voorzien in de behoefte voor de realisatie van de woning. Daarnaast schrijft de provinciale structuurvisie voor dat er een behoefte aan woningbouw is in de regio Houten. De beoogde ontwikkeling draagt hier in beperkte mate aan bij.
 2. Het plangebied bevindt zich buiten de rode contour. Wel ligt het plangebied in een bebouwinglint van 't Goy. De beoogde ontwikkeling voorziet in de transformatie van een boomgaard naar een woning met een archeologisch monument. Hierbij wordt er voorzien in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
 3. Voor een goede inpassing van de nieuwe woning is er een beeldkwaliteitplan opgesteld. Hier in staan regels opgesteld voor het ontwerp van de woning. Deze regels zijn geïnspireerd op de bestaande bebouwing uit de omgeving. Voor het archeologisch monument is er een inrichtingsplan gemaakt. Dit inrichtingsplan houdt zowel rekening met de landschappelijke als de cultuurhistorische inpassing.
 4. In toelichting hoofdstuk 4 wordt het initiatief getoetst aan diverse omgevings- en milieuaspecten. Hier zijn geen strijdigheden met betrekking tot de beoogde ontwikkeling gevonden.
De beoogde ontwikkeling voldoet aan de eisen van de ladder voor duurzame verstedelijking. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vormt geen belemmering op de gewenste ontwikkeling.
 
3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken.
 
In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.
 
Planspecifiek
Gezien de schaal van het plan ontstaat er geen strijdigheid met het Barro.
3.2 Provinciaal Beleid
3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028
In de structuurvisie staat wat de provincie de komende jaren samen met haar partners wil bereiken op het gebied van ruimtelijke ordening. De huidige structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 2013-2028, is op 4 februari 2013 vastgesteld door Provinciale Staten. De provincie Utrecht geeft aan welke doelstellingen zij van provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe zij uitvoering geeft aan dit beleid. Deels wordt uitvoering gegeven aan het beleid via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie zijn de volgende provinciale belangen vastgelegd:
 
Duurzame leefomgeving
 • Ontwikkelen van een robuust en duurzaam bodem- en watersysteem en een waterveilige provincie.
 • Behoud van de strategische grondwatervoorraden.
 • Ruimte voor duurzame energiebronnen.
 • Anticiperen op de langetermijngevolgen van klimaatverandering.
 • Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap.
 • Behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van de cultuurhistorische hoofdstructuur en de aardkundige waarden.
Vitale dorpen en steden
 • Realiseren van voldoende en op de behoefte aansluitend woningaanbod, met een accent op binnenstedelijke ontwikkeling.
 • Een vitale en innovatieve regionale economie, met voldoende en diverse vestigingsmogelijkheden.
 • Optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte.
 • Een goede bereikbaarheid voor woon-, werk en vrijetijdsverkeer
Landelijk gebied met kwaliteit
 • Uitnodigende stadlandzones die stad en land verbinden en met een adequaat recreatieaanbod.
 • Behouden en ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden.
 • Een economisch vitale en duurzame landbouwsector.
 • Behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie en toerisme).
 • Behouden van gebieden waar rust en stilte kan worden ervaren. 
Planspecifiek
Uitsnede Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
 
De bovenstaande afbeelding toont een uitsnede uit de PRS. Het plangebied valt binnen een aantal relevante beleidsstukken die met name betrekking hebben tot het landelijk gebied, landbouw en recreatie.
 
Landelijk gebied
Het plangebied is gelegen buiten de rode contour. Ontwikkelingen buiten de contour zijn volgens de beleidslijn niet wenselijk. In delen van het landelijk gebied is echter sprake van een kwalitatieve opgave waar omzetting van landbouwgrond naar groene, soms ook stedelijke gelieerde functies aanvaardbaar is. De kernrandzone waar het plangebied in ligt is een van deze gebieden. In de kernrandzone is ruimte voor stedelijke (gelieerde) functies en een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit dient nagestreefd te worden.
 
Het plangebied maakt deel uit van het 'landbouwgebied' en 'landbouwkerngebied'. In in het landelijk gebied bevindt zich vooral melkveehouderij en (koudegrond) fruitteelt. Aan deze gebieden wordt, binnen voorwaarden van milieu, biodiversiteit en landschap, voldoende groeiruimte geboden. In de landbouwgebieden is landbouw de hoofdgebruiker, maar vindt ook menging met andere functies plaats. Het beleid voor andere dan agrarische functies is vooral gericht op landschappelijke en recreatieve kwaliteit van deze gebieden en op het realiseren van natuur in groene contourgebieden en van recreatie in recreatiezones. De blijvende landbouw mag in haar functioneren geen hinder ondervinden van de natuur- en recreatieontwikkeling in deze gebieden. In toelichting paragraaf 4.3 wordt onderbouwd dat de beoogde ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft voor de bedrijven in de omgeving van het plangebied.
 
3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013
De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) incl. de daarop volgende herzieningen bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen regels die direct doorwerken naar de burgers. In de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de provinciale belangen.
 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening is gebaseerd op artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op basis van dit artikel kunnen, met het oog op een goede ruimtelijke ordening, Provinciale Staten regels stellen omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing van ruimtelijke plannen. Hieronder vallen de bestemmingsplannen (inclusief de uitwerkings- en wijzigingsplannen), besluiten o.g.v. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarbij afgeweken wordt van een bestemmingsplan, beheersverordeningen en projectuitvoeringsbesluiten op basis van de Crisis en herstelwet.
 
Planspecifiek
In de PVR wordt het plangebied, voortbordurend op de PRS, aangeduid als gebied waar woningbouw buiten de rode contour mogelijk is mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels die voorzien in een maximale inhoudsmaat van een bestaande woning onder de voorwaarde dat de woning landschappelijk goed inpasbaar is.
 2. De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarde is voldaan. Een beeldkwaliteitparagraaf maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing indien het nieuwe ruimtelijk plan een substantieel grotere inhoudsmaat ten opzichte van het vigerende ruimtelijk plan mogelijk maakt.
In het voorliggende bestemmingsplan zijn regels opgenomen met betrekking tot de maximale inhoudsmaat van de te realiseren woning. Daarnaast wordt in de volgende paragrafen onderbouwd hoe het initiatief landschappelijk ingepast wordt. Aan de tweede voorwaarde wordt tevens voldaan. In toelichting paragraaf 4.14 is de beeldkwaliteitparagraaf voor de beoogde ontwikkeling opgenomen. Hier zijn ontwerprichtlijnen opgenomen voor de nieuwe woning en het archeologisch monument. De richtlijnen zijn afgeleid van de woningen in de omgeving. Zo zal de nieuwe woning passen in het straatbeeld. Hiermee voldoet het initiatief aan de voorwaarden die gesteld worden in de PRV voor de realisatie van een woning buiten de rode contour.
 
3.2.3 Structuurvisie Nationale Landschappen
De ontwerp Structuurvisie Nationale Landschappen (SNL) is vastgesteld op 15 december 2009. De SNL is een partiële herziening van het Streekplan 2005 - 2015. De structuurvisie bevat, ten opzichte van de provinciale belangen in het streekplan, uitgewerkte provinciale belangen voor de nationale landschappen in de provincie Utrecht. Het beleid hiervoor is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving in deze gebieden.
 
De provincie heeft in haar visie opgenomen dat het de landschappelijke kernkwaliteiten verder wil ontwikkelen en versterken en richtinggevend laten zijn bij de verdere ontwikkeling van de provincie. De doelen voor het landschap zijn:
 • het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende landschapstypen;
 • het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden.
Middels de Structuurvisie Nationale Landschappen zet de provincie zich in voor het behouden, versterken en ontwikkelen van de voor het betreffende nationaal landschap bepalende kernkwaliteiten. Het plangebied maakt deel uit van het Nationaal Landschap Rivierengebied. Voor woningbouw in het Nationaal Landschap Rivierengebied gaat de provincie uit van een bovengrens van migratiesaldo nul. Dit kwantitatieve instrument is daarbij ondersteunend aan de kwalitatieve doelstellingen die met woningbouw worden nagestreefd.
 
Voor het Rivierengebied zijn in de Nota Ruimte drie kernkwaliteiten aangemerkt. Hiermee worden weliswaar belangrijke landschappelijke kwaliteiten van dit nationaal landschap beschreven, maar wordt voorbij gegaan aan de bijzondere historische ligging van het gebied. Daarom onderscheidt de provincie extra kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn:
 • schaalcontrast van zeer open naar besloten;
 • samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom;
 • samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal - rivier;
 • de Kromme Rijn als vesting en vestiging.
Planspecifiek
Het plangebied is gelegen in het Nationaal Landschap Rivierengebied. Ontwikkelingen binnen dit landschap dienen de kernkwaliteiten te behouden en te versterken. De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van een woning. Om dit mogelijk te maken buiten de rode contour dient de ruimtelijke kwaliteit in het gebied versterkt te worden.
 
Dit wordt bereikt door het beleefbaar maken van een archeologisch monument. In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als boomgaard. Het gebied heeft een hoge archeologische waarde wegens resten van het kasteel Ten Goye in de ondergrond. In de beoogde situatie krijgt het terrein een parkachtige inrichting en wordt de archeologische waarde beleefbaar gemaakt. Door deze ontwikkeling wordt de cultuurhistorische waarde van het landschap vergroot en daarmee tevens de beleefbaarheid en de identiteit van het gebied. Dit zijn twee belangrijke ambities uit de SNL waar de beoogde ontwikkeling aan bijdraagt.
 
3.2.4 Waterplan 2010 - 2015
Het Waterplan 2010 - 2015 legt de hoofdlijnen vast van het waterbeleid van de provincie Utrecht voor de betreffende periode. Het plan bevat beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van het water. Met dit plan voldoet de provincie aan de verplichting van de Waterwet om voor een periode van zes jaar een regionaal waterplan op te stellen. Het vervangt het Waterhuishoudingsplan 2005-2010, dat hiermee vervalt.
 
Het waterplan heeft als doel om tot een robuust watersysteem te komen. Dit doel zal middels een gebiedsgerichte aanpak tot stand moeten komen. In het waterplan wordt per beleidsaspect (waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van het water) beschreven welke acties er worden ondernomen om de doelstelling daadwerkelijk te bereiken.
 
De provincie geeft met het Waterplan richting aan de rol van water in de leefomgeving. De hoge belevingswaarde van de landschappen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van Utrecht als woon- en werkmilieu. Derhalve werkt de provincie met het concept ‘Watergedragen landschappen’.
 
Planspecifiek
In toelichting paragraaf 4.5 wordt het initiatief getoetst aan de verschillende beleidslijnen op het gebied van water. Hier zijn geen belemmeringen ondervonden.
3.3 Regionaal beleid
3.3.1 Regionaal Structuurplan 2005 - 2015
Het Regionaal Structuurplan 2005 - 2015 (RSP) is door het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) in december 2005 vastgesteld. Deze regionale structuurvisie is een instrument dat invulling geeft aan de visie en de ambities van de regio Utrecht op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt het RSP het kader voor regionale afstemming. Het legt afspraken vast over regionale doelen en verdeling van programma's en projecten. Daarmee is het een integraal afwegingskader voor ruimtelijke keuzes.
 
Het BRU stelt in het RSP de ambitie om actief deel uit te maken van de Randstad centraal. Vanuit deze ambitie heeft het RSP een te ontwikkelen programma van woningen, kantoren, bedrijventerreinen, groen en recreatie opgenomen. Voor het plangebied is geen specifiek programma ontwikkeld. Het RSP doet echter wel de hiernavolgende uitspraken over de ontwikkeling van het plangebied.
 1. aanbod groene recreatiemogelijkheden. Door het inzetten op meer fiets- en wandelpaden in het landelijk gebied worden meer kansen geboden voor de toenemende recreatieve invulling van het landelijk gebied;
 2. aandacht voor cultuurhistorie. Cultuurhistorie en archeologische waarden worden geïntegreerd in de ruimtelijke ordening en gebruikt om de identiteit en kwaliteit van gebieden te versterken. Deel uitmakend van het Kromme Rijngebied zijn voor het plangebied hiertoe nadere beleidskaders (volgende paragrafen) uitgewerkt;
 3. vitaal platteland en verweving. Gezien de ontwikkelingen in de landbouw, de toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden en de wateropgave, zijn grote (functie)veranderingen te verwachten in het landelijk gebied. Voor de Utrechtse regio is het van belang dat deze ontwikkelingen niet leiden tot een teruggang van de landschappelijke kwaliteit of de recreatieve waarde van het buitengebied. De agrariërs, als beheerder van de helft van het BRU-grondgebied, vervullen een belangrijke rol. De regio wil in de gebieden waar landbouw de primaire functie blijft, een goed landbouwperspectief bieden. Initiatieven op het gebied van recreatie, recreatief medegebruik, verbrede landbouw en de specifieke benutting van cultuurhistorische waarden, dragen bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied;
 4. water als ordenend principe. Om de waterhuishouding op orde te brengen, zijn forse ingrepen noodzakelijk. Deze zijn van grote invloed op de inrichting en het grondgebruik. De opgaven voor het waterbeheer zijn neergelegd in verschillende waterplannen voor de lange termijn (2050) binnen de regio. 
Uitsnede Plankaart RSP 2005-2015 (plangebied rood omcirkeld)
 
Planspecifiek
De plankaart toont dat het plangebied aangemerkt wordt als een landelijk dorpsmilieu. Het gebied wordt gekenmerkt als een landelijk milieu met een accent op wonen. De omgeving kent een lage graad van functiemenging waar de nadruk op wonen en agrarische functies ligt. De gemiddelde dichtheid ligt tot aan 20 woningen per hectare. De woningvoorraad wordt gekenmerkt door veel laagbouw en vrijstaande woningen met tuin in het luxe segment. Voor de te realiseren woning is een beeldkwaliteitplan opgesteld. De beeldkwaliteiteisen zijn afgeleid van de bebouwingskenmerken uit de omgeving. Hierdoor past de woning binnen het plangebied.
 
Een van de ambities die de regio heeft gesteld is het benutten van de cultuurhistorische kwaliteiten die de identiteit en de kwaliteit van de leefomgeving vergroten. Met het beleefbaar maken van het archeologisch monument wordt er bijgedragen aan deze ambitie.
 
3.3.2 De Kracht en Pracht van het Kromme Rijngebied
In 2007 heeft Provinciale Staten het integrale visie en gebiedsprogramma "De kracht en pracht van het Kromme Rijngebied" vastgesteld. Dit document, opgesteld door de stuurgroep Kromme Rijn, dient als basis voor de intentieverklaring die tussen de gebiedspartners en de provincie Utrecht wordt gesloten. In deze verklaring wordt de intentie uitgesproken om middelen in te zetten en de uitvoering van projecten in het Kromme Rijngebied ter hand te nemen om gezamenlijk uitvoering te kunnen geven aan de ambities.
 
Voor het plangebied gelden de volgende ruimtelijke ambities:
 • beschermen en ontwikkelen van de kernkwaliteiten door het creëren van een toetsingskader, waarin ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten en sociaal-economische vitaliteit leidend zijn, op basis waarvan eenduidig ruimtelijk beleid kan worden vastgesteld;
 • water als leidend principe beleefbaar en zichtbaar maken;
 • verbeteren van de belevingsmogelijkheden van het (nationaal) landschap;
 • behoud van de bepalende fruitteelt;
 • behoud van doorzichten in de bebouwingslinten;
 • versterking van boerderijcomplexen;
 • verbreden en/of omvormen van agrarische bedrijven door ontwikkelingsruimte te bieden en ontwikkelingen te stimuleren naast de agrarische productie (subsidies, voorlichting, versoepeling regelgeving);
 • de beleving van het agrarische cultuurlandschap te vergroten met behulp van inzet van Groenblauwe Diensten;
 • verruimen van het aanbod aan recreatieve voorzieningen (vergroten bestedingsmogelijkheden);
 • verbeteren van de ontsluiting, bereikbaarheid en de beleefbaarheid van het gebied door:
  1. aanleg van fiets-, wandel-, en ruiterpaden en vaarroutes;
  2. ontwikkelen van belevings- en informatieve natuur- en omgevingsgerichte middelen ter verkenning van het gebied;  
 • natuurvriendelijk beheer van (agrarische) terreinen;
 • duurzame oplossingen uit te werken voor wateraanvoer ten behoeve van beregening in de fruitteelt.
Planspecifiek
In de huidige situatie heeft het plangebied weinig belevingswaarde. Er is weinig zicht op de boomgaard en het maakt het landschap ontoegankelijk. In de beoogde situatie wordt het archeologisch monument beter beleefbaar gemaakt. Tevens wordt er een woning gerealiseerd.
 
Deze ontwikkeling wordt zorgvuldig ingepast, met aandacht voor het landschap en de cultuurhistorie van het gebied. Voor het archeologisch monument is een inrichtingsplan opgesteld. Het plan versterkt de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Doordat het 'park' gedurende bepaalde periodes in het jaar bij daglicht geopend is, hetgeen middels een kwalitatieve verplichting wordt geborgd, wordt het recreatieve aanbod en de beleefbaarheid van het landschap vergroot. Dit zijn belangrijke ambities uit het gebiedprogramma. De beoogde ontwikkeling draagt bij aan het behalen van de ambities uit het gebiedsprogramma.
 
3.3.3 Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied
In het uitvoeringsprogramma Kromme Rijn vormt het opstellen van een LOP voor het Kromme Rijngebied een van de projecten. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben besloten samen een landschapsontwikkelingsplan (LOP) op te stellen. Samen met het beeldkwaliteitplan (§ 3.3.4) is het LOP in september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Doelstelling
Het belangrijkste doel van het landschapsontwikkelingsplan is het behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteiten en samenhang in het plangebied. Daarbij staan de streekeigen identiteit, verscheidenheid en beleving van het landschap voorop. Het buitengebied dient daarbij vitaal, aantrekkelijk en economisch gezond te zijn. Specifieke doelstellingen voor het LOP zijn de volgende:
 1. waarborgen van het cultureel erfgoed en een goede leefomgeving voor toekomstige generaties door
  functies op adequate wijze te situeren en vorm te geven;
 2. versterken van de identiteit en beleefbaarheid van het landschap;
 3. stimuleren van de betrokkenheid (inhoudelijk en financieel) van de burger bij de kwaliteit van het landschap en de leefomgeving en stimuleren van lokale en regionale initiatieven voor verbetering van het landschap;
 4. vormen van een helder referentiekader vanuit de landschapskwaliteit voor beoordeling en advisering van nieuwe ontwikkelingen;
 5. versterken van de (be)leefbaarheid van het buitengebied. 
Deelgebied Kromme Rijn
Op grond van de ontstaansgeschiedenis en de occupatie is het gebied in te delen in een aantal deelgebieden. Voor het plangebied van is het deelgebied Kromme Rijn van belang. De ruimtelijke kwaliteiten van dit gebied zijn:
 • agrarisch gebied met veel laagstamfruitboomgaarden, welke het patroon van de oeverwallen min of meer volgen;
 • overwegend weidebouw in de kommen;
 • kleinschalige dorpen langs de Kromme Rijn;
 • verspreide bebouwing langs gaffelvormig wegenpatroon op de oeverwallen;
 • aanwezige Limes, noordgrens van het Romeinse rijk met hoge archeologische verwachtingswaarden.
De daarbij geformuleerde problematiek en opgaven zijn:
 • ruimtelijk liggen er mogelijkheden de vervaagde verschillen tussen oeverwallen en kommen met landschapselementen, zoals weg- en kavelgrensbeplantingen op de oeverwallen te versterken;
 • de Kromme Rijn biedt kansen voor natuurontwikkeling langs de oevers en een ruimere zone is aantrekkelijk voor recreatief medegebruik in combinatie met landschapsontwikkeling (paden, beplantingen, nieuwe landgoederen);
 • de fruitbedrijven hebben grote schuren, welke landschappelijk beter ingepast kunnen worden;
 • functieveranderingen, zoals paardrijbakken vragen om een goede landschappelijke inpassing en sobere beeldkwaliteit van gebruikte materialen passend in het buitengebied;
 • het recreatief medegebruik in combinatie met de cultuurhistorie kan worden versterkt, zeker in de omgeving van Houten en de andere kernen;
 • overgangen van de kernen naar het buitengebied dienen zorgvuldig in het open landschap te worden vormgegeven;
 • een goede watervoorziening voor de fruitteelt biedt wellicht mogelijkheden voor een combinatie met natuurontwikkeling;
 • doorsnijding door Amsterdam Rijnkanaal vormt in de ontsluiting een barrière, echter wel een
  zeer herkenbare en markante structuur door laanbeplanting en bruggen;
 • de wegen zijn smal en er zijn weinig aparte fietspaden, hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties.
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling heeft invloed op het landschap. Enerzijds vanwege de realisatie van de woning in het bestaande lint en anderzijds wegens de ontwikkeling van het archeologisch monument. Om de kwaliteiten in het gebied te beschermen en eventueel te versterken zijn er beeldkwaliteitseisen voor de woning opgenomen en is er voor het archeologisch monument een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld.
 
3.3.4 Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied
In september 2010 heeft de gemeenteraad van Houten het Beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+ vastgesteld. Dit beeldkwaliteitplan is een uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Kromme Rijngebied en vormt een aanvulling op de welstandsnota's van de Kromme Rijngemeenten. De welstandsnota's gaan specifiek in op de kenmerken van de bebouwing in het buitengebied. Het Beeldkwaliteitplan gaat in op de ruimtelijke samenhang van de bebouwing met de omgeving, de erfinrichting en de visuele kenmerken van het landschap en geeft informatie over hoe nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het Kromme Rijnlandschap.
 
Binnen het beeldkwaliteitplan is het plangebied gelegen in het deelgebied Oeverwallen en kommen Kromme Rijn. Het sterke agrarische karakter van dit deelgebied getuigt van een vitaal landbouwgebied dat tevens landschappelijk waardevol is. De wegen op de stroomruggen zijn fraai door de afwisselende beplanting. De schaalvergroting op de erven, de uitbreiding van woonwijken en ontwikkeling van nieuwe infrastructuur dient landschappelijk begeleid te worden, zodat de fruitschuren, nieuwe dorpsranden of wegen niet te dominant in het landschapsbeeld worden. De beeldkwaliteit van enkele wegen zoals de Beusichemseweg is nader beschreven.
 
Aan de hand van onder andere een erven-analyse zijn diverse richtlijnen voor de inrichting en ontwikkeling van het Kromme Rijn gegeven. Voor de thema's paardenbak en weginrichting zijn aparte hoofdstukken opgesteld met richtlijnen.
 
Planspecifiek
Het beeldkwaliteitplan beschrijft dat er veel versnippering in de erfbebouwing te zien in het Kromme Rijngebied. Dit is tevens terug te zien in het plangebied. De bestaande bebouwing is zeer gedifferentieerd, van historische boerderijen tot aan moderne bungalows. Door de jaren heen is er steeds meer afgeweken van de traditionele bebouwing in het gebied. Voor de beoogde ontwikkeling is er een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de beoogde woning. In het beeldkwaliteitplan zijn bouwregels opgesteld die aansluiten op de bestaande bebouwing. Er kan gekozen worden voor een traditioneel boerderij ontwerp of voor een variant op de bungalow. Op deze wijze wordt er aansluiting gezocht op de bestaande bebouwing om verdere versnippering te voorkomen.
3.4 Gemeentelijk beleid
 
3.4.1 Vigerend planologisch kader
Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ''t Goy en omgeving'. Het plangebied heeft daarin de bestemming 'Agrarisch' met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1 (Terrein van archeologische waarde)' plus de aanduiding swr-am, wat betekent dat het een Rijksmonument is waarvoor de dubbelbestemmingsregels en afwijkingen niet gelden. Alle ingrepen zijn monumentvergunningplichtig. De vergunning moet aangevraagd worden bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 
De op de verbeelding als 'Waarde - Archeologie 1 (Terrein van archeologische waarde)'  aangewezen gronden zijn mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in de bouw van een woning en een passende bestemming voor het achterliggende gebied.
 
Uitsnede vigerend bestemmingsplan (plangebied rood omcirkeld)
 
3.4.2 Ruimtelijke Visie 2015: Leven de Ruimte
Binnen de Ruimtelijke Visie 2015 (2005) zet gemeente Houten de vraag "Hoe houden we onze stad en ons platteland leefbaar, nu en in de toekomst" centraal. Daarmee beschrijft de gemeente haar ambities en de gewenste ruimtelijke dynamiek. In hoofdlijnen komt de visie neer op: een stedelijke opgave van circa 1000 woningen binnen bestaand bebouwd gebied inclusief de kleine kernen en een investering in een vitaal platteland.
 
Leefbare kleine kernen
Gemeente Houten zet in op behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen. Het is wenselijk dat de voorzieningen in de kleine kernen behouden blijven. Het draagvlak, wat voor de voorzieningen noodzakelijk is, zal middels een ontwikkeling in de woningvoorraad op peil moeten blijven.
 
Vitaal platteland
De ruimtelijke visie signaleert diverse ontwikkelingen voor het landelijk gebied. Een toenemende stedelijke druk in combinatie met sociaal-economische ontwikkelingen, zoals teruggang van de landbouw als economische sector, heeft invloed op het buitengebied. Gelet op de gunstige productieomstandigheden in het gebied zal de landbouw een belangrijke grondgebruiker blijven. Landbouw in zijn huidige vorm is echter niet meer vanzelfsprekend. De landbouw zal moeten inspelen op ontwikkelingen als schaalvergroting en verbreding. Dit heeft invloed op het landschap. Ongebreidelde schaalvergroting is vanuit deze opties dan ook niet verantwoord. Bij de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten (landbouwverbreding) dient verdere verstening van het buitengebied te worden tegengegaan.
 
Het recreatief medegebruik van het landelijk gebied is matig ontwikkeld. Geambieerd wordt het landelijk gebied toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Gemeente Houten blijft voor haar buitengebied primair inzetten op de functies die in het buitengebied horen: landbouw, natuur, water en recreatie.
 
Deelgebied Oost - Kromme Rijn
Het plangebied is gelegen in het deelgebied Oost - Kromme Rijn. De koers voor het gebied is agrarisch met ruimte voor extensieve recreatie. De landbouw moet zich verder kunnen ontwikkelen, hetzij door schaalvergroting, hetzij door (economische) verbreding van het bedrijf. Hierbij zal het aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap in stand moeten worden gehouden.
 
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling heeft invloed op de boven genoemde ambities. Hieronder wordt onderbouwd hoe de ontwikkeling past binnen de ambities van de gemeente Houten.
 
Leefbare kleine kernen
't Goy is een van de kleinen kernen binnen de Gemeente Houten. De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van één woning. De realisatie van beperkte nieuwbouw vergroot het draagvlak voor voorzieningen en gaat vergrijzing in de kleine kernen tegen. Daarnaast voorziet de realisatie van het archeologisch monument voor een pleisterplaats in het bebouwingslint. De realisatie van het park heeft een belang.
 
Vitaal platteland
De beoogde ontwikkeling voorziet in een impuls voor het recreatie aanbod in het platteland van de omgeving van Houten. Het inrichtingsplan voorziet in de realisatie van een openbaar archeologisch park. Naast de recreatieve kwaliteit draagt de ontwikkeling tevens bij aan een versterking van de gebiedsidentiteit en de zichtbaarheid van de archeologische waarden in de omgeving.
 
Deelgebied Oost - Kromme Rijn
In de huidige situatie wordt het plangebied gebruikt als fruitteelt gebied. Dit zal getransformeerd worden tot een archeologisch park en een woning. De agrarische functie zal verdwijnen maar er komt een waardevolle functie voor de omgeving terug. De aantrekkelijkheid van het landschap wordt vergroot. De locatie zal ook toegevoegd worden aan het Toeristisch Recreatief Archeologisch Project, een fietsroute langs archeologische monumenten in Houten.
 
3.4.3 Visie Recreatie en Toerisme
In deze visie wordt de voor Houten gewenste recreatief-toeristische ontwikkeling geschetst. De visie onderschrijft het gebrek aan een echte recreatief-toeristische traditie. Er zijn echter voldoende kansen voor het uitbouwen van het recreatief-toeristisch profiel van de gemeente. Daarbij wordt recreatie en toerisme als belangrijke economische drager van plattelandsontwikkeling gezien.
 
Het karakter van het buitengebied en dat van de hele Kromme Rijn is gebaseerd op rust en ruimte. Vanuit recreatief oogpunt is dit een grote kwaliteit binnen de verstedelijkte regio. Recreatieve ontwikkelingen behouden deze kwaliteit. Kleinschaligheid en kwaliteit zijn daarbij leidend. Grootschalige verblijfs- en vermaakrecreatie passen niet binnen deze visie. De gemeente spreekt met de visie een aantal uitdagingen voor de komende periode uit:
 1. verbetering ontsluiting landelijk gebied en stadsrandzones voor langzaam (recreatief) verkeer;
 2. ruimte bieden aan initiatieven voor ontwikkeling van pleisterplaatsen en rustpunten, de locatiekeuze is hierbij van belang (zie hierna volgende afbeelding); 
 3. stimuleren van zakelijk toerisme;
 4. de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten van de stadsrandzone ontwikkelen om de wisselwerking tussen stedelijk en landelijk gebied beter te benutten;
 5. versterking van de basis groenstructuur;
 6. een goede informatievoorziening en promotie van het recreatieve en toeristische voorzieningenaanbod in Houten.
Uitsnede kaartblad 3 Visie Recreatie en Toerisme
 
Deelgebied Oost / 't Goy
De recreatieve verbindingen moeten gaan aansluiten op die in en naar het Kromme Rijngebied. Hierin is verbetering gebracht door het aanleggen van een fietspad vanuit Houten-zuid naar ‘t Goy. Een pad langs de Rietsloot kan de aansluiting nog verder verbeteren. Het terrein aan de Hoogdijk kan dienst doen als uitloopgebied en mogelijkerwijs als archeologisch park. Ook in het kader van de voorzieningenvisie wordt er naar het gebied gekeken, ter hoogte van de Kruisboog, om eventueel nieuwe voorzieningen weg te zetten.
 
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling draagt bij aan een aantal ambities van de gemeente. De realisatie van het archeologisch monument voorziet in een interessante pleisterplaats voor recreanten in het gebied. In de visie staat de omgeving van 't Goy aangemerkt als zoekplaats voor een pleisterplek. De ontwikkeling van het archeologisch monument draagt hier bij aan de beleving en de benutting van de landschappelijke kwaliteiten in het gebied.
 
3.4.4 Landschapsbeleidsplan
De gemeente Houten heeft in september 2002 het Landschapsbeleidsplan herzien. In dit plan wordt per deelgebied een visie geformuleerd die specifiek ingaat op punten die voor dat gebied van toepassing zijn, aan de hand van de invalshoeken esthetisch, economisch en ecologisch. Het beleidsplan verdeelt het totale grondgebied van de gemeente in een aantal deelgebieden. Binnen het plangebied is het deelgebied 't Goy gelegen.
 
In dit deelgebied gaat het met name om het handhaven en versterken van de ruimtelijke kleinschalige karakteristieken van de oeverwal, met name boomgaarden, (lint)bebouwing en landgoed Wickenburgh. Ook speelt het stimuleren van de aanleg van kleine landschapselementen een belangrijke rol. Verder is de visie met name gericht op berm- en akkerrandenbeheer, het stimuleren van de combinatie landbouw en recreatie, zoals het openstellen van boomgaarden, aanbieden van streekeigen producten en kamperen bij de boer. Voor alle deelgebieden geldt de visie dat natuurvriendelijke oevers, agrarisch natuurbeheer, vrijwillig landschapsbeheer, de aanleg en onderhoud van streekeigen erfbeplanting gestimuleerd en versterkt moet worden.
 
Middels de kaart Ruimtelijk structuur bepalende elementen legt het beleidsplan de bijzondere karakteristieken van het plangebied vast.
 
Uitsnede kaart Ruimtelijk structuur bepalende elementen Landschapsbeleidsplan (plangebied rood omcirkeld)
 
Planspecifiek
Het plangebied ligt in het eerder genoemde deelgebied 't Goy. Met de beoogde ontwikkeling wordt het historische landschappelijke karakter versterkt. De transformatie van de boomgaard naar het archeologisch park draagt bij aan de beleving van het landschap. De nieuw te realiseren woning wordt middels het inrichtingsplan goed ingepast. De woning wordt in het bebouwingslint gepast. Zodoende draagt het plan bij aan de beleving van het landschap.
 
3.4.5 Archeologie beleid
Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, gewijzigde Monumentenwet 1988). Op basis van deze wet zijn gemeenten verplicht een archeologisch beleid te voeren. Daarbij hoort ook dat de archeologische waarden en verwachtingen binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt moeten worden. De Gemeente Houten heeft hiertoe een archeologische waarden- en verwachtingskaart opgesteld. De archeologische waarden- en verwachtingskaart is een kaart waarop bekende en vermoedelijke archeologische vindplaatsen en terreinen staan weergegeven. De kaart vormt een instrument voor het omgaan met archeologische waarden binnen de ruimtelijke planvorming.
 
Verder stelt de Wamz 2007 dat gemeenten archeologieparagrafen moeten opnemen in bestemmingsplannen. Houten heeft middels het paraplubestemmingsplan Archeologie antwoord gegeven op deze verplichting. Het doel hiervan is om het ‘bodemarchief’ zoveel mogelijk te beschermen. De archeologische resten in de bodem vormen een belangrijke bron van informatie over het verleden. In het bijzonder voor die perioden of aspecten van het verleden waarvan geen of weinig schriftelijke bronnen bewaard zijn gebleven of waarover niet of nauwelijks is geschreven.
  
Uitsnede verwachtingenkaart
 
Op de verwachtingskaart wordt onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën archeologische waarden:
 1. Wettelijk beschermd archeologisch monument. Archeologische resten die vanuit nationaal oogpunt behouden dienen te blijven en derhalve als monument beschermd zijn ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet of waar deze wordt voorbereid. De wettelijke bescherming verbiedt hier de meeste bodemverstorende activiteiten, tenzij de Minister van OCW hiervoor vooraf vergunning verleent. Op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening bestaat de mogelijkheid hieraan ook gemeentelijke monumenten toe te voegen.
 2. Gebied of terrein van archeologische waarde. In eerdere onderzoeken is reeds aangetoond dat in deze zones hoge concentraties archeologische resten voorkomen, die als behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden.
 3. Gebied met een hoge archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van geologische en bodemkundige opbouw en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een hoge archeologische verwachting. Dat wil zeggen dat in deze gebieden sprake is van een hoge concentratie archeologische vindplaatsen met goede conserveringsomstandigheden. De kans op het aantreffen van archeologische vondsten bij bodemingrepen is dus zeer groot.
 4. Gebied met een gematigde archeologische verwachting. In deze gebieden geldt op basis van geologische en bodemkundige opbouw, en aangetroffen archeologische vondsten en relicten een middelhoge archeologische verwachting. Deze zones en gebieden waren net als de gebieden met een hoge verwachting in principe geschikt voor bewoning, echter de conserveringsomstandigheden zijn minder gunstig. In deze gebieden is de dichtheid aan vindplaatsen beduidend lager dan in de gebieden met een hoge verwachting.
 5. Gebied of terrein met lage of geen archeologische verwachting of gedeselecteerde gebieden. Het gaat hierbij om gebieden waar op archeologische en landschappelijke gronden de kans op behoudenswaardige archeologische relicten uiterst klein wordt geacht. Hieronder vallen tevens de gebieden waar het bodemprofiel als gevolg van saneringen, ontgrondingen, onderkelderingen en zware funderingen zodanig verstoord is, dat eventuele archeologische resten als verloren beschouwd mogen worden, of in ieder geval zodanig zijn aangetast dat zij niet meer voor onderzoek of bescherming in aanmerking komen. Tenslotte vallen hieronder ook de zogenaamde gedeselecteerde gebieden. Hieronder worden verstaan gebieden waarvoor tussen de RCE, de provincie Utrecht en de gemeente Houten is overeengekomen dat geen verder onderzoek meer zal worden verricht.
Planspecifiek
Het plangebied valt is aangemerkt als rijksmonument. Door deze aanwijzing geniet het perceel vanuit de Monumentenwet rechtstreekse bescherming. Vanwege deze bescherming is er een archeologisch bureauonderzoek verricht. In toelichting paragraaf 4.12 wordt dit nader toegelicht.
 
3.4.6 Beoordelingskader Bouwen in Kleine Kernen
Leefbaarheid in de kleine kernen is een belangrijk onderwerp in de ruimtelijke visie Houten 2015. In deze visie wordt gesteld dat de gewenste leefbaarheid in de kleine kernen een passend woningbouwprogramma als vereiste heeft. Het beoordelingskader Bouwen in Kleine Kernen (2004) is een toetsingskader op grond waarvan gemeente Houten verzoeken voor het oprichten van woningen in kleine kernen kan beoordelen.
 
Algemeen uitgangspunt is dat het karakter van de kleine kern behouden blijft. Bebouwing moet daarmee passen in de structuur en architectuur van het dorp. 't Goy kenmerkt zich door de aanwezigheid van twee kernen. Deze kernen mogen niet aan elkaar groeien. Behoud van de openheid van het kasteelterrein (westelijke kern) en van de 'brink' en de sportvelden (oostelijke kern) zijn voorwaarde. Belangrijke randvoorwaarde bij een plan is dat de ruimtelijke kwaliteit op een transformatie- of inbreidingsplek verbetert of gehandhaafd blijft.
 
Transformatie naar wonen of andere bedrijvigheid is alleen mogelijk mits dit past binnen provinciale beleidskaders zoals de provinciale verordening / PRS en de ruimte voor ruimte regeling. Nieuwe bedrijvigheid moet van een lichtere categorie zijn, minder milieubelasting en minder mobiliteit genereren dan de huidige situatie.
 
Bij inbreiding gaat het om het opvullen van open plekken binnen bebouwd gebied. Naast algemene uitgangspunten worden in het beoordelingskader diverse eisen gesteld met als doel een gedifferentieerd woningbouwprogramma te ontwikkelen, dat goed is ingepast binnen de kern en niet zal leiden tot overlast gevende situaties.
 
Planspecifiek
De beoogde woning mag gerealiseerd worden mits dit voorziet in een toevoeging aan ruimtelijke kwaliteit. Om dit te bereiken is er een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de te realiseren woning. Er zijn hier bouwregels opgesteld die zorgen voor een goede inpassing in de bestaande omgeving. Tevens wordt de achtergelegen boomgaard ingericht als archeologisch monument. Voor het terrein is een landschappelijk inrichtingplan opgesteld. Het terrein wordt openbaar voor bezoekers en is daarmee een toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is in hoofdstuk 3.2 reeds aangegeven dat het plan passend is binnen de provinciale beleidskaders.
 
3.4.7 Bereikbaarheidsvisie
De gemeenteraad heeft op 8 november 2011 de bereikbaarheidsvisie vastgesteld. In deze visie staan ambities op het gebied van verkeer en vervoer en mobiliteit voor de langere termijn. De Bereikbaarheidsvisie wordt een ‘Mobiliteitsplan Nieuwe Stijl’ met accenten op:
 • de gewenste bereikbaarheidskwaliteit;
 • de keuzemogelijkheden die doelgroepen hebben bij het maken van verplaatsingen en de wijze waarop deze keuzes beïnvloedbaar zijn;
 • de wijze waarop het mobiliteitsbeleid bijdraagt aan de doelstellingen van andere beleidsvelden.
De Bereikbaarheidsvisie geeft aan wat de gemeente Houten de komende jaren wil bereiken: de ambities en doelstellingen. Het staat niet op voorhand vast dat alle ambities realiseerbaar zijn. Samenwerking met andere partijen en voldoende financiële middelen zijn een voorwaarde.
 
Het opstellen van de Bereikbaarheidsvisie vindt plaats vanuit verschillende invalshoeken:
 • Mobiliteit is geen doel op zich (behalve als sport- of recreatieactiviteit). Mobiliteit dient altijd een doel: het verrichten van een activiteit. Het mobiliteitsbeleid heeft daarom een directe relatie met andere beleidsvelden (bijvoorbeeld wonen, werken, economie, recreatie).
 • Mobiliteit is hoorbaar, zichtbaar en voelbaar: geluid en emissie zijn verbonden aan mobiliteit. Mobiliteit heeft een relatie met milieu, omgevingskwaliteit en verkeersveiligheid.
 • Mobiliteit is een energiegebruiker, zorgt voor CO2–uitstoot en heeft een relatie met het beleid op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat.
 • Het mobiliteitsbeleid is gebiedsafhankelijk. Specifieke gebieden vergen andere bereikbaarheidsvoorzieningen. Differentiatie naar gebiedstypologieën is daarom zinvol.
 • Specifieke omstandigheden, speerpunten en doelgroepen die een afgeleide zijn van de gemeentelijke ambities.
 • Andere (beleids)programma’s, zoals duurzaamheid.
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling heeft een beperkte invloed op de bereikbaarheid en de mobiliteit van het gebied. In toelichting paragraaf 4.11 wordt dit nader onderbouwd.
 
3.4.8 Welstandsnota 2011
De kwaliteit van de gebouwde omgeving van Houten is mede tot stand gekomen dankzij een strakke sturing op stedenbouwkundige uitgangspunten. Die uitgangspunten zijn vertaald in beleidskaders zoals beeldkwaliteitsplannen, Welstandsnota, bestemmingsplannen en vormden het toetsingskader voor vergunningverlening en handhaving in die gebouwde omgeving. Deze kaders gingen uit van een grote mate van invloed van de gemeentelijke overheid op de kwaliteit van de gebouwde omgeving.
 
In de loop der tijd is die invloed verminderd. Door landelijke regelgeving, door andere opvattingen over de verantwoordelijkheid van de gemeente en door het ontbreken van draagvlak voor een gedetailleerde overheidsbemoeienis. De gemeente heeft daarom gekozen voor een andere sturing op beeldkwaliteit: behoud van ruimtelijke kwaliteit en een grote mate van deregulering. Dit is mogelijk door het gebruik van beeldkwaliteitsplannen centraal te stellen.
 
Bij inrichting of herinrichting van een gebied geldt het gehele beeldkwaliteitsplan als kader voor toetsing. Zo zullen de beeldkwaliteitsplannen het kader zijn waarbinnen invulling wordt gegeven aan de planontwikkeling voor (her)inrichting van gebieden. In de beheerfase van een bepaald gebied zijn de beeldkwaliteitsplannen op relevante punten vertaald in bestemmingsplannen en vormen op deze wijze een juridisch kader voor toetsing van vergunningaanvragen. Per gebied wordt bepaald welke mate van detaillering wenselijk is, waardoor maatwerk per gebied ontstaat. De welstandstoetsing wordt vervangen door een andere manier van sturing en kan worden beperkt door ingrijpen bij excessen. Voorwaarde is wel dat beeldkwaliteitsplannen worden verankerd in bestemmingsplannen. Een andere voorwaarde is dat voor nieuwe ontwikkelingen de toetsing van plannen aan beeldkwaliteitseisen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe deskundige op het gebied van stedenbouw / beeldkwaliteit. In de beheerfase wordt naast regelgeving meer aandacht besteed aan voorlichting, communicatie en het beschikbaar stellen van standaardvergunningen (voor bijvoorbeeld dakkapellen). Bedoeling hiervan is ook om de burger handvatten te geven om de eigen verantwoordelijkheid voor de woonomgeving op het detailniveau te kunnen invullen.
 
Er zal vooraf geen toetsing meer plaatsvinden aan redelijke eisen van welstand. De ruimtelijke kwaliteit zal gewaarborgd worden in bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen of paragraaf.
 
Planspecifiek
Bij nieuwe ontwikkelingen zal, indien noodzakelijk, een beeldkwaliteitplan vereist worden. Op deze wijze kan getoetst worden op beeldkwaliteit. Voor de beoogde ontwikkeling is een beeldkwaliteitparagraaf en een inrichtingsplan opgesteld. Beide zijn richtinggevend voor de daadwerkelijke realisatie en worden in de verdere planontwikkeling geborgd.
 
3.4.9 Nota parkeernormen
De raad van de gemeente Houten heeft op 11 februari 2014 ingestemd met de nota parkeernormen. Met de nota is het mogelijk om de vraag en het aanbod van parkeerplaatsen (in de openbare ruimte) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De parkeernormen in de nota bieden houvast bij het bepalen van de benodigde parkeerruimte (de parkeereis) bij woningen, kantoren, winkels, etc. Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort en de locatie van de voorziening. Volgens de Bouwverordening dient degene die een bouwaanvraag indient, dit aantal parkeerplaatsen in eerste instantie aan te leggen op eigen terrein.
 
De normen zijn gebaseerd op de meest actuele kencijfers voor parkeren van het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en openbare ruimte). Deze richtlijnen zijn landelijk (ook juridisch) geaccepteerd als acceptabel en betrouwbaar. De parkeerkencijfers zijn ontwikkeld als hulpmiddel voor ontwerpers om uit te rekenen hoeveel parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening ongeveer nodig zijn. Ze zijn op de praktijk gebaseerd en geven de beste indicatie voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod naar parkeerruimte.
 
De normen zijn alleen van toepassing op (nieuwe) ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, zoals nieuwbouwprojecten, uitbreidingen van bestaande bebouwing en functiewijzigingen waarvoor tevens een omgevingsvergunning is vereist. Bij bestaande situaties (bestaande bebouwing) spelen parkeernormen geen rol: bestaande situaties worden niet getoetst aan de bouwverordening of het bestemmingsplan. Het is niet zo dat wanneer er parkeerproblemen zijn in een bepaald gebied, via een parkeerbalans met nieuwe normen bepaald kan worden dat in het gebied een bepaalde hoeveelheid parkeerplaatsen bijgemaakt moet worden.
 
Er is een algemene parkeerbepaling opgenomen in de regels waarin wordt verwezen naar de vastgestelde nota.
4 Omgevings- en milieuaspecten
4.1 Inleiding
De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond worden (artikel 3.1 lid 3 van de Wro). Daaronder valt de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, et cetera).
 
4.2 Milieueffectrapportage
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Een m.e.r. is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Naast de Wet milieubeheer is het Besluit m.e.r. belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Bij toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn er vier mogelijkheden:
 1. het plan of besluit is direct m.e.r.-plichtig;
 2. het plan of besluit bevat activiteiten uit kolom 1 van onderdeel D, en ligt boven de (indicatieve) drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D. Het besluit moet eerst worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van m.e.r.-plicht: het besluit is dan m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voor een plan in kolom 3 ‘plannen’ geldt geen m.e.r-beoordelingsplicht, maar direct een (plan-)m.e.r.-plicht;
 3. het plan of besluit bevat wel de activiteiten uit kolom 1, maar ligt beneden de drempelwaarden, zoals beschreven in kolom 2 ‘gevallen’, van onderdeel D: er dient in overleg met de aanvrager van het bijbehorende plan of besluit beoordeeld te worden of er aanleiding is voor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling (als sprake is van een besluit) of het direct uitvoeren van een m.e.r. (als sprake is van een plan). Deze keuze wordt uiteindelijk in het bijbehorende plan of besluit gemotiveerd;
 4. de activiteit(en) of het betreffende plan en/of besluit worden niet genoemd in het Besluit m.e.r.: er geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht.
Planspecifiek
Uit toetsing aan het Besluit m.e.r. volgt dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan valt onder mogelijkheid c. Het besluit bevat namelijk wel een activiteit uit kolom 1 (namelijk de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen), maar er wordt niet voldaan aan de gegeven drempelwaarde van 2000 of meer woningen. Omdat er slechts 1 woning wordt gerealiseerd (minder dan 1% van de drempelwaarde) kan afgezien worden van een m.e.r.-beoordeling en kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r. beoordeling. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
 1. belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;
 2. belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet toch een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.
De vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt gevormd door de hiernavolgende paragrafen. Daarin worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen gesignaleerd. Deze gevolgen kunnen derhalve worden uitgesloten; een nadere m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk.
4.3 Bedrijven en milieuzonering
Algemeen
De aanwezigheid van bedrijven kan de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. Bedrijven kunnen geur, stof, geluid en gevaar ten gevolg hebben. Voorkomen moet worden dat bedrijven hinder veroorzaken naar de omgeving, vooral indien het woongebieden of andere gevoelige bestemmingen betreft. Daarnaast moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en eventueel uitbreiden. Om dit te bereiken is het van belang dat bedrijven en gevoelige bestemmingen ruimtelijk goed gesitueerd worden zodat de bedrijven zo min mogelijk overlast opleveren en woongebieden de bedrijven zo min mogelijk beperken in hun bedrijfsuitvoering.
 
Regelgeving
Ten behoeve van milieuzonering is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een bedrijvenlijst opgesteld, waarin bedrijven op hun milieueffecten zijn gecategoriseerd. Afhankelijk van de mate waarin de in deze lijst opgenomen bedrijven milieuhinder kunnen veroorzaken (uitgaande van de gemiddelde bedrijfssituatie), kent de lijst aan de bedrijven een categorie toe. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. Deze VNG notitie maakt onderscheidt tussen omgevingstype rustige woonwijk en omgevingstype gemengd gebied. Een rustige woonwijk is een gebied dat is ingericht volgens het principe van functiescheiding zoals een woonwijk, rustig buitengebied of een natuurgebied. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels. horeca en kleine bedrijven. Lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.
 
In de lijst is per bedrijfstype een globale indicatie gegeven van het invloedsgebied voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. Op basis van het aspect met de grootste afstand zijn de bedrijven in de hiernavolgende categorieën ingedeeld. De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk. De richtafstanden kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd indien er sprake is van omgevingstype gemengd gebied.
 
Milieucategorie
Richtafstand voor buitengebied (in m)
(omgevingstype 'rustige woonwijk')
Richtafstanden voor gemengd gebied (in m)
1 100
2 3010
3.1 5030
3.2 10050
4.1 200100
4.2 300200
5.1 en hoger 500 en groter300 en groter
 
De afstanden gelden in principe tussen de perceelsgrens van het bedrijf (bij een gangbare perceelsgrootte en -indeling) en anderzijds de gevel van een woning.
 
De afstanden in bovengenoemde uitgaven moeten als indicatief gezien worden. Doordat de omvang van bedrijven kan verschillen en omdat bedrijven maatregelen kunnen nemen om de invloed te beperken kan de invloedssfeer in werkelijkheid afwijken van bovengenoemde afstanden. De uiteindelijke afstemming tussen de hinder van het bedrijf en de omgeving wordt geregeld in het kader van de Wet milieubeheer.
 
Planspecifiek
Het plangebied kan aangemerkt worden als een rustig gebied. Naast overwegend woonfuncties zijn er ook enkele (agrarisch) bedrijven in de omgeving van het plangebied. Het dichtstbijzijnde bedrijf bevindt zicht op een afstand van circa 120 m tot het plangebied. Gezien er in het plangebied hoogstens categorie 2 bedrijven bevinden vormt dit geen belemmering op de beoogde ontwikkeling.
 
4.4 Bodem
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dienen burgemeester en wethouders in verband met de uitvoerbaarheid van een plan onder meer een onderzoek verrichten naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij de beoordeling van bestemmingsplannen wordt in het algemeen de richtlijn gehanteerd dat ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, wordt verricht op alle bestemmingen waar een functiewijziging wordt voorzien. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.
 
De gemeente Houten beschikt over bodeminformatie over de bodemgesteldheid binnen het plangebied. Deze informatie bestaat uit gegevens van uitgevoerd bodemonderzoek, eventuele ondergrondse tanks en de historie van een perceel.
 
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling voorziet in een functiewijziging van agrarisch naar wonen. Derhalve dient er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Dit bodemonderzoek wordt op termijn gecombineerd met het aanvullende archeologisch onderzoek. Door de combinatie te zoeken van deze onderzoeken vooruitlopend op de daadwerkelijke realisatie van de woning wordt verstoring van eventuele archeologische sporen voorkomen. Voor bodemonderzoek is in de exploitatie rekening gehouden. Gezien het gebruik van de gronden als boomgaard wordt een grootschallige vervuiling niet verwacht.
 
4.5 Water
Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden.
Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot water. De belangrijkste hiervan zijn het
Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal Waterplan.
 
Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met water, Waterbeleid voor de 21e eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:
 • vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt het water afgevoerd.
 • schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan het bod.
Waterwet
Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en watergebruikers.
 
Het doel van de waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de integrale watervergunning. In de integrale watervergunning gaan zes vergunningen uit eerdere wetten (inclusief keurvergunning) op in één aparte watervergunning.
 
Nationaal Waterplan
Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. 
 
Beleid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat de komende jaren voor een aantal vraagstukken voor het regionale waterbeheer. Het gaat dan om het voorkomen van wateroverlast, het integraal afwegen van alle functies en belangen bij het waterbeheer en het realiseren van schoon water. Deze opgaven worden voor diverse gebieden uitgewerkt in een watergebiedsplan. Voor onderhavig plangebied is het 'Watergebiedsplan Tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal' van toepassing. Met dit watergebiedplan stelt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zich drie doelen:
 1. het vaststellen van de oppervlaktewaterpeilen;
 2. het voorkomen van wateroverlast
 3. het robuust en gezond maken van het watersysteem.
Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de aan de gronden gekoppelde functies (landbouw, natuur en bebouwd gebied) en met diverse beleidsdoelstellingen.
 
In het gebied worden daarbij twee knelpunten gesignaleerd:
 1. De grondwaterstanden in vrijwel het hele gebied liggen diep onder maaiveld. Dit wordt veroorzaakt door de drainerende werking van het Amsterdam Rijnkanaal. Een gevolg van dit knelpunt is dat de landbouw snel met droogteschade te maken heeft;
 2. Het tweede knelpunt is dat het watersysteem te krappe dimensies heeft. Dit heeft gevolgen voor de waterbergingscapaciteit van het gebied. In verband met de landbouw is het wenselijk om voldoende te kunnen beregenen. Door de huidige dimensies dient daarvoor het waterpeil hoog opgezet te worden. Dit leidt tot overlast.
Het watergebiedsplan streeft naar een situatie waarin de bestaande slotenstructuur robuuster wordt gemaakt middels het verbreden van watergang en het aanpassen van kunstwerken. Daarbij stelt het plan een aantal nieuwe hoofdwatergangen voor. Het gaat hier om het nieuw graven van hoofdwatergangen en de 'upgrading' van tertiaire wateren naar hoofdwatergang. Deze watergangen zijn van essentieel belang voor het watersysteem en de waterafvoer en krijgen daarom de status hoofdwatergang.
 
Watertoets
De ‘watertoets’ is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. In het kader van het artikel 3.1.1 Bro overleg zal het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden om een reactie op het plan worden gevraagd.
 
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling is gelegen in het landelijk gebied. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft daarvoor gesteld dat er bij een toename aan verharding groter dan 1.000 m² er 15% watercompensatie optreed dient te worden. Gezien er nog geen definitief ontwerp voor de woning is kan hier nog geen uitspraak over gedaan worden. Naar verwachting treedt er geen toename, groter dan 1.000 m², aan verharding op. Derhalve zal er waarschijnlijk geen water compensatie gerealiseerd hoeven te worden. Mocht hier onverhoopt toch sprake van zijn dan dient elders binnen het peilgebied gecompenseerd te worden. Binnen het plangebied is dit niet mogelijk gezien de archeologische status. Voorgaande kan als voorwaarde opgenomen worden in de af te geven omgevingsvergunning.
4.6 Externe veiligheid
 
4.6.1 Algemeen
Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder: Bevi), worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico van zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om de grote chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals buisleidingen, spoor-, auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt.
Er gelden twee risicocontouren:
 • het plaatsgebonden risico (PR) is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Er geldt een contour waarbinnen die kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt.
 • het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied overlijdt tengevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar groepsrisico.
Regelgeving
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Sinds 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Het Bevi is van toepassing op vergunningsplichtige risicovolle bedrijven en de nabijgelegen al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven en wat wordt verstaan onder (beperkt) kwetsbare objecten.
 
Uit het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico's in het projectgebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen
Voor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Behalve met het PR en het GR, moet voor buisleidingen rekening worden gehouden met de belemmeringenstrook. Dit is een strook van 4 m aan weerszijden van de leidingen die moet worden vrijgehouden ten behoeve van onderhoud en werkzaamheden aan de buisleiding. Binnen de belemmeringenstrook mag niet worden gebouwd, behalve met toestemming (via een ontheffing of een aanlegvergunning) van burgemeester en wethouders. Werkzaamheden in deze strook mogen alleen worden uitgevoerd door of met instemming van de leidingbeheerder. De ligging van de leidingen en de belemmeringenstrook worden op de verbeelding vastgelegd.
 
Verantwoordingsplicht
Voor elke verandering van het groepsrisico (af- of toename) in het invloedsgebied moet een verantwoording worden afgelegd over de wijze waarop de toelaatbaarheid van deze verandering in de besluitvorming is betrokken. Samen met de hoogte van het groepsrisico moeten andere aspecten worden meegewogen in de beoordeling van het groepsrisico. Onder deze aspecten vallen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Ten behoeve van de verantwoording groepsrisico wordt advies gevraagd aan de regionale brandweer.
4.6.2 Locatiespecifiek
Uitsnede risicokaart
 
Risicovolle bedrijven en inrichtingen
Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Bevi. Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. In de omgeving van het plangebied ligt op een afstand van circa 350 m een bedrijf met een ammoniakkoelinstallatie. Gezien de ruime afstand en het beperkte groepsrisico heeft dit geen invloed op de beoogde ontwikkeling.
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Vervoer van gevaarlijke stoffen levert altijd een plaatsgebonden risicocontour op. In het plangebied zijn, volgens de provinciale risicokaart, geen rijwegen en/of spoorwegen gesitueerd waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Hierdoor hoeft hierop in dit bestemmingsplan niet nader te worden ingegaan.
 
Het plangebied ligt op circa 350 m van het Amsterdam Rijnkanaal. Het Amsterdam Rijnkanaal is een vaarroute waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Op grond van het Btev dient rekening te worden gehouden met een plasbrandaandachtsgebied van 25 m aan weerszijden van het Amsterdam Rijnkanaal. Het plangebied is ruim gelegen buiten dit plasbrandaandachtsgebied. Voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Amsterdam Rijnkanaal geldt dat het Basisnet Water stelt dat geen GR berekening hoeft te worden uitgevoerd c.q. verantwoording hoeft te worden afgelegd als de personendichtheid niet meer is dan 1.500 pers/ha dubbelzijdig en 2.250 pers/ha enkelzijdig. Het GR ligt in dat geval beneden 0,1 maal de oriënterende waarde. Het plan leidt tot een zeer beperkte toename van het aantal personen binnen het gebied en blijft onder de grenswaarde, waardoor er geen verantwoording noodzakelijk is. 
 
Planspecifiek
Na raadpleging van de risicokaart blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet binnen het risicogebied van risicovolle inrichtingen ligt en er geen transport van gevaarlijke stoffen plaats vindt in de directe omgeving. Het onderdeel externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering op de beoogde ontwikkeling.
4.7 Geluid
De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):
 • woningen;
 • geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
 • andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh):
  1. verzorgingstehuizen;
  2. psychiatrische inrichtingen;
  3. medisch centra;
  4. poliklinieken;
  5. medische kleuterdagverblijven.
Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.
 
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van een woning. Een woning valt onder de beschermde objecten volgens de Wgh. Derhalve dient er aangetoond te worden dat de beoogde ontwikkeling geen hinder zal ondervangen van wegverkeers- en industrielawaai. Spoorweglawaai is niet relevant aangezien er geen spoorlijn in de omgeving van het plangebied ligt.
 
Wegverkeerslawaai
Het plangebied is gelegen aan een rustige 30 km/u weg. Derhalve is het vrijgesteld voor akoestisch onderzoek in de Wet geluidhinder. Er wordt geen geluidhinder van wegverkeerslawaai verwacht. De indicatieve verkeersintensiteit Wickenburghseweg bedraagt circa 400 mvt/etmaal. Bij zo een lage verkeersintensiteit is geen geluidhinder te verwachten en is akoestisch onderzoek vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet nodig.
 
Industrielawaai
Zoals reeds in toelichting paragraaf 4.3 is onderbouwd bevindt het plangebied zich niet binnen de richtafstand van bedrijven. Derhalve wordt er geen hinder van industrielawaai verwacht.
4.8 Luchtkwaliteit
In de Wet Milieubeheer gaat paragraaf 5.2 over luchtkwaliteit. Deze paragraaf vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005 en staat ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. De Wet luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om de aanleg van bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen).
 
Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in een de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM). In hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die jaarlijks meer dan 3 % bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 µg/m³) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder dan 3 % bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing.
 
Een belangrijk onderdeel voor de verbetering van de luchtkwaliteit is het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Binnen dit NSL, dat sinds 1 augustus 2009 in werking is, werken het Rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren.
 
Besluit gevoelige bestemmingen
Op 16 januari 2009 is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden. Het Besluit gevoelige bestemmingen is gebaseerd op artikel 5.16a van de Wet milieubeheer. Met het Besluit wordt de vestiging van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ordening. Het Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft op een gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 m aan weerszijden van rijkswegen en 50 m langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) mag het totaal aantal mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding van de grenswaarden voor PM10 of NO2 dreigt/plaatsvindt.
 
De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt als gevoelige bestemming:
 • scholen;
 • kinderdagverblijven;
 • verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.
Het gaat hierbij niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare functies, ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten.
 
In het kader van het opstellen van een bestemmingsplan moeten er twee aspecten in beeld gebracht worden. Ten eerste of de luchtkwaliteit de nieuwe bestemmingsregeling toelaat. Ten tweede moet bekeken worden of het plan de luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ verslechtert. Indien het plan wel ‘in betekenende mate’ bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is het van belang om te toetsen of de grenswaarden niet overschreden worden. Indien geen overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt, kan het plan alsnog gerealiseerd worden.
 
Onderzoek 
Met behulp van de Atlas Leefomgeving (o.a. Ministerie I&M en RIVM) is gekeken naar de luchtkwaliteit in en rondom het plangebied. Hierin zijn de achtergrondconcentraties van fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) weergegeven. De onderstaande afbeeldingen tonen een uitsnede van de Atlas Leefomgeving. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie de grenswaarde van 40 µg/m³ zowel voor stikstof als voor fijn stof niet worden overschreven.
 
Uitsnede Atlas Leefomgeving - Fijnstof (plangebied omlijnd)
 
Uitsnede Atlas Leefomgeving - Stikstof (plangebied omlijnd)
 
Planspecifiek
De beoogde ontwikkeling heeft een zeer beperkte verkeersaantrekkende werking. Derhalve kan het aangemerkt worden als 'niet in betekende mate'. Aangezien de luchtkwaliteit in de huidige situatie de wettelijke grenswaarden niet overschrijdt, vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering op de beoogde ontwikkeling.
4.9 Ecologie
 
4.9.1 Natuurgebieden (gebiedsbescherming)
De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd:
 • Natura 2000-gebieden (Habitat- en Vogelrichtlijngebieden);
 • Beschermde Natuurmonumenten;
 • Wetlands.
Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden van waarde en omvat bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten van belang: 
 • vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden;
 • verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden;
 • verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit haalbaar is.
De EHS is begrensd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Uitbreidingen van activiteiten kunnen leiden tot significante aantasting van de EHS. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten daarbij worden ontzien. Door GS van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk moeten worden aangemerkt:
 • De aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit (bijzondere samenhang abiotische en biotische kenmerken, goed ontwikkelde systemen, zoals waardevolle oude boskernen);
 • Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS;
 • De aanwezigheid van bijzondere soorten;
 • De aanwezigheid van essentiële verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes).
Als de EHS op één van deze vier hoofdaspecten wordt aangetast, dan is er sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd. Er moet dan gekeken worden naar alternatieven.
 
Planspecifiek
Landgoed Wickenburgh en een zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn aangewezen als EHS gebied. Het plangebied zelf maakt geen deel uit van de EHS. Het voorliggende plan wordt uitgevoerd met een sterke focus op kwaliteitsverbetering van bestaande landschappelijke elementen. Zo blijven knotwilgen behouden en is er bosplantsoen voorzien als overgang tussen de woonpercelen en het archeologisch monument. Een versnippering van de EHS of andere belangrijke verbindingszones is, gezien de beperkte ingreep, niet aan de orde. Compensatie of het zoeken naar alternatieven in het kader van de EHS is met de plannen niet noodzakelijk.
 
4.9.2 Flora- en faunawaarden (soortenbescherming)
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien van beschermde dier- en plantensoorten. Naast een aantal in de wet (en daarop gebaseerde besluiten) vermelde specifieke mogelijkheden om ontheffing te verlenen van in de wet genoemde verboden, geeft de wet een algemene ontheffingsbevoegdheid aan de minister van LNV (artikel 75, lid 3). Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten worden.
 
Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menig soort geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.
 
In voorliggend bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen opgenomen die een wezenlijk effect zullen hebben op de aanwezige flora en fauna. Een ecologisch onderzoek kan derhalve achterwege blijven. Wel geldt altijd voor iedereen in Nederland dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menig soort geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.
4.10 Agrarische bedrijven en spuitzones
Algemeen
Bij de teelt van gewassen (akkerbouw, fruitteelt) moet rekening worden gehouden met 'spuitzones'. Dit is een zone, gebaseerd op jurisprudentie van de Raad van State, die moet worden aangehouden ten opzichte van de gronden waarop gewassen worden gehouden en waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De zone is bedoeld om voor omliggende functies een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen.
 
Regelgeving
Er zijn in Nederland geen wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop gewassen (zoals fruitbomen) in de open lucht worden geteeld en nabij gelegen woningen. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen is met name gericht op de reductie van de risico’s van het gebruik van deze middelen voor het watermilieu. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) bevat een toelatingsstelsel voor het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In deze wet zijn ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de bescherming van de gezondheid van de professionele gebruikers en werknemers. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat regels om de emissie van bestrijdingsmiddelen naar het water te reduceren. De afstanden en teeltvrije zones die in het Activiteitenbesluit worden genoemd zijn gerelateerd aan het oppervlaktewater. De richtafstanden die zijn opgenomen in de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) hebben geen betrekking op open teelten en zijn evenmin bruikbaar (ABRvS 23 september 2009, zaaknummer 200900570/1/R2). Ditzelfde geldt voor de toepassing van het Activiteitenbesluit.
 
Vanwege het ontbreken van wetgeving is een in de praktijk (als gevolg van jurisprudentie) gegroeide vuistregel ontstaan die aangeeft dat een afstand van 50 m tussen agrarische gronden met open teelten en een voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelige functies in acht moet worden genomen. Gevoelige functies zijn plaatsen waar regelmatig en voor een groot gedeelte van de dag, mensen verblijven of samenkomen. Woningen met bijbehorende tuinen kunnen als zodanig worden aangemerkt. Bij de afstand van 50 m wordt ervan uitgegaan dat enerzijds de bedrijfsvoering van de agrariër niet wordt belemmerd en anderzijds dat er geen nadelige effecten optreden voor de gezondheid van omwonenden. Deze afstand is echter indicatief. Dat betekent dat onder omstandigheden hier gemotiveerd van kan worden afgeweken. Hierbij zijn onder andere de volgende aspecten relevant:
 1. wat wordt planologisch mogelijk gemaakt;
 2. welke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt;
 3. wat zijn de effecten van de gewasbeschermingsmiddelen voor de mens bij blootstelling;
 4. het gebruik van driftreducerende middelen;
 5. de overheersende windrichting;
 6. een pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermde spuitdop.
Deze opsomming is niet limitatief. Er valt immers niet uit te sluiten dat zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen (waar nu nog geen zicht op is) die een kortere afstand kunnen verantwoorden. Daarom is voor de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied specifiek beoordeeld (Windmill Milieu en Management, nr. P2015.344.01-1, d.d. 29 augustus 2016) of eventuele drift afkomstig van het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen het woon- en leefklimaat onaanvaardbaar aantast.
 
De inpasbaarheid van het bouwplan wordt getoetst ten opzichte van omliggende agrarische percelen waar gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Op basis van jurisprudentie zijn gevoelige functies zonder aanvullende motivering inpasbaar indien een afstand van 50 m gerespecteerd wordt tussen de gevoelige functie en agrarische percelen. Agrarische percelen die op méér dan 50 m van het bouwplan liggen, kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Op onderstaande afbeelding zijn het plangebied en de voor het plangebied relevante agrarische percelen A en B in de directe omgeving weergegeven. Met vlak nummer 1 is de positie van de bedrijfswoning aangegeven. Met de vlak 2 is de privé tuin aangegeven en met vlak 3 de openbare ruimte van het archeologisch monument.
 
 
Perceel A, gelegen ten westen en ten noorden van het plangebied, is in gebruik als fruitboomgaard. De kortste afstand vanaf de eerste bomenrij op perceel A tot aan de plangrens bedraagt circa 11 m. De afstand tot de nieuw te realiseren woning bedraagt circa 50 m. Het perceel is grotendeels gelegen langs een watergang. Perceel B, gelegen ten oosten van het plangebied, is in gebruik als akkerland. De afstand vanaf de perceelgrens tot aan de plangrens bedraagt circa 40 m. De afstand tot de nieuw te realiseren woning bedraagt circa 50 m.
 
Ten noorden en ten westen van het plangebied is een bestaande fruitboomgaard aanwezig. De drift van gewasbeschermingsmiddelen die op deze fruitboomgaard worden toegepast kan invloed hebben op het woon- en leefklimaat in het plangebied. Omgekeerd zou de introductie van een nieuwe gevoelige functie invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs. Dit locatiespecifieke onderzoek richt zich op de beoordeling of ter plaatse van de gevoelige functie sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zoals dit vereist is vanuit een goede ruimtelijke ordening.
 
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de openbare ruimte met het archeologisch monument niet beschouwd wordt als gevoelige functie; personen verblijven hier slechts gedurende een beperkte tijd en derhalve is geen sprake van een relevante structurele blootstelling aan de drift van gewasbeschermingsmiddelen. Aangezien uitsluitend de woning met bijbehorende (privé)tuin bescherming toekomt, wordt tevens geconcludeerd dat uitsluitend het noordelijk gelegen deel van perceel A relevant is voor de beoordeling omdat dit binnen 50 m van de gevoelige functies is gelegen. De veiligheidsafstand wordt echter gemeten vanaf de eerste bomenrij. De kleinste afstand tussen het bestemmingsvlak voor de gevoelige functie woning met tuin en de eerste bomenrij van de productieboomgaard  in noordelijke richting is daarmee circa 45 m. De afstand tot de 5 hoogstambomen is circa 38 m. Met deze afstand tot de productieboomgaard wordt te allen tijde voldaan aan de veiligheidsafstanden zoals genoemd in tabel 4.3 uit het onderzoek (zie bijlage). In deze tabel staat de benodigde afstand vanaf de eerste bomenrij (m) om in de kaalblad en in de volblad situatie voor de stof Captan geen overschrijding van de 100%-norm voor dermale driftblootstelling te krijgen op de hoogten 0-3 m en 3-6 m in de lucht.
 
Op basis van voorhanden onderzoek, toegepast op de lokale situatie van het plangebied, kan geconcludeerd worden dat de aanwezige ruimtelijke scheiding tussen het fruitbomenperceel en de begrenzing van de gevoelige bestemmingen afdoende is om te spreken van een voldoende woon- en leefklimaat.
 
Aanvullend dient opgemerkt te worden dat de huidige bestemming van perceel 3 een meer intensieve bedrijfsmatige exploitatie van de boomgaard toe staat. De huidige eigenaar heeft een biologische exploitatie en gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Maar bij een andere exploitatiewijze is dit goed denkbaar. Hiermee bestaat er de theoretische situatie dat de nu aanwezige woningen, en de bewoners hiervan, geconfronteerd worden met drift. De planologische wijziging borgt voor de bestaande woningen beter dan nu een goed woon- en leefklimaat. Wanneer ook dit aspect wordt meegewogen kan met nadruk gesteld worden dat onderhavig bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.
 
Oplegnotitie
Recentelijk heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan (kenmerk 201402301/3/R3, 30 maart 2016) met betrekking tot een spuitzoneonderzoek eveneens gelegen in de gemeente Houten. Het betreffende spuitzoneonderzoek (SPA, kenmerk 21520158.R01c, 18 mei 2015) om de verplaatsing van landbouwmechanisatiebedrijf Rinus van Dijk mogelijk te maken, is eveneens gebaseerd op voorhanden onderzoek van ‘Plant Research International’ van de Wageningen Universiteit. Nu de Raad van State dat onderzoek van SPA, dat qua opzet vergelijkbaar is aan het onderzoek van Windmill, niet accepteert als een voldoende onderbouwing, rijst de vraag of het door Windmill overlegde rapport de toets der kritiek zal doorstaan. Er is daarom een oplegnotitie (Windmill Milieu en Management, nr. 2015.344.01-04, d.d. 29 augustus 2016) opgesteld waarin aanvullend wordt gemotiveerd dat, als de beoordeling van het beoogde plan plaatsvindt op basis van de huidig regulier gehanteerde vuistregels, rekening houdend met de eisen uit het Activiteitenbesluit en de locatiespecifieke omstandigheden, er eveneens geconcludeerd kan worden dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
 
Overigens heeft de Raad van State na de uitspraak van 30 maart 2016 op 4 mei 2016 uitspraak in een andere zaak gedaan, waarbij ze op basis van dezelfde systematiek wel een aanpassing van de spuitzone van 50 naar 10 m accepteren (kenmerk 201506413/1/R2).
4.11 Verkeer en parkeren
 
4.11.1 Verkeer
Voor het maken van een inschatting van de hoeveelheid autoverkeer dat wordt gegenereerd bij ruimtelijke ontwikkelingen, zijn kencijfers verkeersgeneratie ontwikkeld. Onder verkeersgeneratie wordt hierbij verstaan de totale hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (exclusief openbaar vervoer) die gedurende een gekozen tijdsperiode naar de beoogde ontwikkeling toe rijdt en hiervan wegrijdt. Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) geeft in publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' deze kencijfers voor verkeersgeneratie. In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de ontwikkeling (wonen, bedrijf, etc.) en op basis van de locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor vrijwel elke locatie een goed beeld worden verkregen wat de totale verkeersaantrekkende werking bedraagt.
 
Planspecifiek
In de huidige situatie wordt het terrein gebruikt als boomgaard. Gemiddeld genomen levert dit een verkeersgeneratie van vier verkeersbewegingen per week daggemiddelde. In de beoogde situatie zal het gebied getransformeerd worden tot een beleefbaar archeologisch monument en een vrijstaande woning. De woning zal een verkeersgeneratie opleveren van circa 7 verkeersbewegingen per week dag gemiddelde.
 
Het park heeft met name een aantrekkende functie voor de buurt en fietsers in de omgeving. Naar verwachting levert dit geen extra verkeersgeneratie op. In de afgelopen drie jaar zijn 18 trap-routeboekjes verkocht door de gemeente Houten. Er vanuit gaande dat 2 personen gezamenlijk kijken en het boekje mogelijk één keer wordt doorgeven genereert dit circa 24 bezoekers per jaar. Omdat aangesloten wordt op de trap (fiets)-route ligt het niet voor de hand dat de locatie ook bezocht wordt door personen welke met de auto komen. Parkeren op eigen terrein, anders dan bewonersparkeren, wordt in eerste instantie niet noodzakelijk geacht. Voor het college van burgemeester en wethouders is wel de mogelijkheid opgenomen ten aanzien van bezoekers parkeren nadere voorwaarden te stellen indien die noodzakelijk wordt geacht. Het park kent een beperkte openstelling, vanaf mei tot en met augustus tussen zonsopgang en zonsondergang.
 
Gezien de geringe toename aan verkeersbewegingen en de beperkte openstelling heeft dit geen nadelige gevolgen voor de omgeving. Indien in de praktijk blijkt dat er toch een parkeervraag ontstaat kan het college hierin voorzien middels het stellen van nadere voorwaarden. Het onderdeel verkeer vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
 
4.11.2 Parkeren
Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen bij ruimtelijke ontwikkelingen kan worden bepaald op basis van parkeerkencijfers of op basis van parkeernormen. Parkeerkencijfers zijn op de praktijk gebaseerde cijfers van de verwachte parkeerbehoefte. Parkeernormen staan voor het aantal vereiste parkeerplaatsen per type bestemming. Op basis van deze parkeernormen wordt parkeerbeleid veelal vormgegeven. Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) geeft in publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' richtlijnen voor parkeernormen. In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt op basis van de functie van de ontwikkeling (wonen, bedrijf, etc.) en op basis van de locatiekenmerken. Zodoende kan bij ruimtelijke ontwikkelingen voor vrijwel elke locatie een goed beeld worden verkregen of voorzien wordt in voldoende (auto)parkeerplaatsen. Voorts voorziet de publicatie in minimale voorwaarden voor parkeervoorzieningen.
 
Planspecifiek
Volgens het CROW heeft de nieuw te realiseren woning een parkeerbehoefte van twee parkeerplaatsen. Dit is te realiseren op het eigen terrein. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk staat beschreven heeft het park met name een buurt functie en is aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars uit de omgeving. Naar verwachting heeft het geen verdere significante verkeeraantrekkende werking. In het kader van de planvorming heeft er twee maal overleg plaatsgevonden over de planvorming. Bij de tweede bijeenkomst, gedurende de inspraakperiode, is er aandacht gevraagd voor een eventuele toenemende verkeersdruk. Hoewel er vanuit de andere locaties langs de TRAP-route geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat er forse bezoekersaantallen te verwachten zijn met een dito parkeervraag is binnen het plan een reservering opgenomen voor een bezoekersparkeerplaats. Middels een regeling van nadere eisen binnen de bestemming Wonen kan het college hieraan nadere voorwaarden stellen.
4.12 Archeologie
In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden.
 
Planspecifiek
Het plangebied Wickenburghseweg ’t Goy tussen 76 en 82 (kavel 151) ligt in een gebied waar vanaf de (late) ijzertijd en Romeinse tijd intensief bewoning en gebruik plaatsvond. Vele nabijgelegen terreinen zijn om die reden archeologisch beschermd (monumenten met en zonder wettelijke bescherming). Het plangebied zelf is een wettelijk beschermd terrein van zeer hoge archeologische waarde en staat als zodanig ook opgenomen op de beleidskaart Archeologie van de gemeente Houten. Deze wettelijke bescherming is gebaseerd op de aanwezigheid van een kasteelterrein (kasteel Ten Goye) uit de late middeleeuwen. Eerder archeologisch onderzoek heeft in de nabijheid van het kasteel zelf, een veldoven aangetoond die mogelijk in de 14e eeuw gebruikt is bij verbouwingen en reparaties aan kasteel Ten Goye.
 
Binnen het AMR-project in 2004 (Actualisering Monumenten Register) is gesuggereerd om de wettelijke bescherming terug te brengen tot het eigenlijke kasteelterrein, d.w.z. het gebied van de voor- en hoofdburcht inclusief omgrachting. De hoger gelegen strook langs de Wickenburghseweg, waar de mogelijke toekomstige bebouwing is gesitueerd, behoort niet tot het kasteelterrein zelf. Dat zou inhouden dat aan dit deel van het plangebied een lagere archeologische status zou kunnen worden toegekend.
 
Het archeologische booronderzoek dat in het kader van het AMR-project heeft plaatsgevonden, heeft in dit deel van het plangebied wel vondsten en sporen aangetoond vanaf maaiveld tot een diepte van zeker 1,7 m –mv. De hier aangetroffen archeologische vondsten dateren vanaf de late middeleeuwen en zijn waarschijnlijk wel aan het kasteel gerelateerd. Op het plangebied is zeker vanaf de 17e eeuw sprake van benutting als fruitboomgaard; hierdoor zal de bovengrond tot een diepte van maximaal circa 0,7 m –mv (licht) verstoord zijn. Verdere verstoring heeft plaatsgevonden door de aanleg van een riooloverstortleiding tussen de nummers 76 en 82 in 1986. De exacte ligging, diepte en omvang van deze verstoring is niet duidelijk.
 
Om meer inzicht te verkrijgen in de archeologische waarden is daarom een archeologisch bureauonderzoek (Hazenberg archeologie, nr. 2013-10, d.d. 11 juli 2013) uitgevoerd in het plangebied. Op basis van de bevindingen uit dit bureauonderzoek is er geen noodzaak om de wettelijke bescherming te handhaven voor de strook aan de Wickenburghseweg tussen 76 en 82 te Houten, zoals ook al in het kader van het AMR-project in 2004 is aangegeven.
 
De beslissing of de wettelijke beschermde status voor dit deel van het plangebied kan worden opgeheven, wordt echter genomen door de daartoe bevoegde overheid, conform de daarvoor geldende richtlijnen. Voor het eigenlijke kasteelterrein dient de wettelijke bescherming natuurlijk wel van kracht te blijven.
 
Indien de opdrachtgever een ingreep wil doen aan een archeologisch rijksmonument, dient hij daarvoor een archeologische monumentenvergunning aan te vragen. Het bevoegde gezag voor deze vergunning is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente Houten die hem doorstuurt naar de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed die hem beoordeelt namens de minister. Na het verkrijgen van een archeologische monumentenvergunning, kan een Omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 
Indien de Minister, i.c. de Rijksdienst, een monumentenvergunning verleent, zou verdere ontwikkeling van dit deel van het plangebied mogelijk worden. Zoals in bovenstaande conclusie is aangegeven, zullen bij de voorgenomen bouw wel eventuele aanwezige archeologische waarden worden bedreigd.
 
Op basis hiervan acht Hazenberg Archeologie nader archeologisch onderzoek aan de Wickenburghseweg tussen 76 en 82 wel noodzakelijk. Aangezien booronderzoek hier geen extra informatie zal opleveren ten opzichte van het eerder uitgevoerde onderzoek, wordt aanbevolen bij grondingrepen allereerst een proefsleuvenonderzoek uit te voeren teneinde de archeologische waarde van het oostelijke deel van het plangebied vast te stellen. Dit proefsleuvenonderzoek zal echter pas uitgevoerd worden bij het uitgraven van de bouwput.
 
De Steekproef bv heeft in een aanvullend document beschreven hoe de archeologische belemmeringen voor de beoogde bouwkavel aan de Wickenburghseweg tussen 76 en 82 kunnen worden opgeheven en tevens in het kader van de economische uitvoerbaarheid aangegeven wat de mogelijke kosten daarvoor zijn. Daarbij is uitgegaan van een te bebouwen oppervlak van maximaal 250 m² (volume 660 m³). Het advies is vooraf overlegd met de RCE.
4.13 Cultuurhistorie
Door recente wijzigingen in het Bro (Besluit ruimtelijke ordening) is sinds 1 januari 2012 het opnemen van een cultuurhistorische paragraaf verplicht. In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.
 
Planspecifiek
Het plangebied maakt deel uit van het zogenaamde 'Oude Goy'. Deze nederzetting is reeds in de veertiende eeuw gesticht nabij het kasteel Ten Goye. Kasteel Ten Goye lag in het huidige Goysedorp en was een van de invloedrijkste kastelen van de late middeleeuwen in de regio. Het kasteel is ergens in de tiende eeuw opgericht op een kunstmatige heuvel en bestond uit hout.
 
Het kasteel is veranderd in een weiland met boomgaard. Het voormalige kasteelterrein ligt een stuk dieper dan de omgeving. Op het 1,5 m hogere deel aan de noordzijde, stond het daadwerkelijke kasteel. Het wapen van de gemeente Houten is mede afgeleid van het wapen van de heren van Goye. De structuur van de nederzetting is voortgekomen uit de voormalige inrichting van het kasteelterrein. Het kenmerkende slingerende verloop van de Wickenburghseweg volgt de contour van de omwalling van het kasteel. De omwalling is aan de oostzijde nog steeds goed ervaarbaar door de hogere ligging van de Wickenburghseweg ten opzichte van het kasteelterrein.
 
De oorspronkelijke nederzetting bestond uit een bebouwingscluster ten oosten van het kasteel, ter hoogte van de kruising Wickenburghseweg/ Groenedijkje. Een aantal bestaande gebouwen op deze locatie geven nog steeds een indruk van de lange geschiedenis van de nederzetting, waarbij de rijksmonumentale voormalige boerderij 't Rechthuis van 't Goy' het meest tot de verbeelding spreekt. Door de situering en uitvoering van dit monument wordt tevens het karakteristieke hoogteverschil op de locatie goed zichtbaar.
 
In de huidige situatie is er vanwege de boomgaard weinig te zien van de gebiedshistorie. Met de transformatie naar een beleefbaar archeologisch monument wordt de cultuurhistorische waarde zichtbaar. Dit is een waardevolle toevoeging voor de beleefbaarheid van het landschap.
4.14 Beeldkwaliteit
Inleiding
De ontwikkeling voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning en de landschappelijke inrichting van het archeologisch monument. Ten behoeve van de gewenste beeldkwaliteit zijn in deze paragraaf een aantal uitgangpunten opgenomen voor de verdere architectonische uitwerking van de woning en de inrichting van het terrein. Voorafgaand aan deze uitgangspunten volgt allereerst een korte analyse van de context van de locatie. De uitgangspunten vormen een afgeleide van deze analyse.
 
Analyse
Het plangebied maakt deel uit van het zogenaamde 'Oude Goy'. Deze nederzetting is reeds in de veertiende eeuw gesticht nabij het kasteel Ten Goye. De structuur van de nederzetting is voortgekomen uit de voormalige inrichting van het kasteelterrein. Het kenmerkende slingerende verloop van de Wickenburghseweg volgt de contour van de omwalling van het kasteel. De omwalling is aan de oostzijde nog steeds goed ervaarbaar door de hogere ligging van de Wickenburghseweg ten opzichte van het kasteelterrein.
 
De oorspronkelijke nederzetting bestond uit een bebouwingscluster ten oosten van het kasteel ter hoogte van de kruising Wickenburghseweg/ Groenedijkje. Een aantal bestaande gebouwen op deze locatie geven nog steeds een indruk van de lange geschiedenis van de nederzetting, waarbij de rijksmonumentale voormalige boerderij 't Rechthuis van 't Goy' het meest tot de verbeelding spreekt. Door de situering en uitvoering van dit monument wordt tevens het karakteristieke hoogteverschil op de locatie goed zichtbaar.
 
In de jaren zestig en zeventig is de nederzetting fors uitgebreid met vooral vrijstaande bungalows. In totaal bestaat het dorp na deze uitbreiding uit circa vierendertig vrijstaande en twaalf twee-onder-één-kapwoningen. De later toegevoegde woningen volgen, op enkele na, trapsgewijs de loop van de Wickenburghseweg. De bungalows liggen, in tegenstelling tot oudere bebouwing, met circa 10 m op ruime afstand van de openbare weg. De meeste woningen aan de noord- en westzijde van de Wickenburghseweg grenzen aan het kasteelterrein. Van de bungalows hebben er zeven een plat dak, de overige zijn voorzien van een flauwe zadelkap of een later toegevoegde kapconstructie. Over het algemeen zijn de bouwmassa's in het Oude Goy uitgevoerd in één laag met kap. Slechts enkele woningen bestaan uit twee lagen met kap. 

De toegepaste bebouwingstypologie en de omvang de uitbreiding in de jaren zestig en zeventig drukt een stevige stempel op de uitstraling van de nederzetting. De toegevoegde woningen hebben weinig relatie met de landelijke context van 't Goy, de bebouwing van het oorspronkelijke dorp en met het achterliggende kasteelterrein in het bijzonder. De recente uitbreiding van een aantal bungalows hebben er tevens voor gezorgd dat deze woningen, in massa en architectuur,een relatief stedelijke uitstraling hebben gekregen. Dit heeft invloed op de rust een eenheid van het straatbeeld in dit kleinschalige en landelijke bebouwingslint.
 
De landschappelijke context van het Oude Goy bestaat voornamelijk uit boomgaarden. Deze boomgaarden liggen op de vruchtbare grond van de oeverwallen van de Kromme Rijn. Ook het archeologische monument is momenteel grotendeels in gebruik als boomgaard. Het zuidelijke deel is ingericht als tuin en valt buiten deze ontwikkeling. Ter hoogte van de beoogde nieuwbouw loopt de boomgaard door tot aan de weg en is het aanwezige hoogteverschil goed zichtbaar. Op het terrein zelf zijn ook hoogteverschillen aanwezig. Aan de noordzijde van het perceel ligt een hoger deel waar de hoofdburcht van Ten Goye op stond en aan de zuidkant een kleinere verhoging waar waarschijnlijk de voorburcht heeft gestaan. Dit is wellicht later ook de locatie van de voormalige korenmolen. Het terrein wordt verder grotendeels omgeven door een watergang. Deze watergang is een restant van de vroegere slotgracht. De watergang wordt in de bestaande situatie begeleid door knotbomen. De hoogteverschillen en watergang vormen de belangrijke bron voor het ervaren van het archeologische monument.
 
Uitgangspunten voor de beeldkwaliteit
Ten aanzien van de beeldkwaliteit is het van belang dat de nieuwbouw zich voegt naar de bestaande karakteristieken van het Oude Goy. Deze karakteristiek is tweeledig. Enerzijds gaat het om het kleinschalige landelijke bebouwingslint met historische kwaliteiten, anderzijds is dit het bijna seriematige karakter van de bungalowbouw in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Daarbij ligt de beoogde nieuwbouwlocatie op de overgang tussen deze twee karakteristieken. In deze beeldkwaliteitparagraaf wordt de keuze voor één van deze twee richtingen open gelaten. Gezien de beperkte omvang van de kern is het echter wel van belang aansluiting te zoeken bij één van de twee karakteristieken.
 
Situering/inrichting woonkavel;
 • bouwmassa parallel aan de noordelijke erfgrens;
 • entree kasteelterrein parallel aan de zuidelijke erfgrens;
 • positionering bijgebouw sterk onderschikt aan de hoofdgebouw;
 • voorgevel minimaal 5,0 m van de openbare weg;
 • hoofdmassa minimaal 3,0 m uit zijerfgrens.
Hoofdvorm woning;
 • hoofdgebouw met rechthoekige plattegrond;
 • maximaal één (getrapte) bouwlaag met of zonder zadelkap;
 • samengestelde kap mogelijk ter verbijzondering van kop;
 • geen flauwe kappen, losse dakvlakken of sterk expressieve kappen.
Gevels;
 • hoogwaardige architectuur;
 • representatieve voorgevel aan de openbare weg;
 • herkenbare gevel richting het kasteelterrein;
 • hoogteverschil accentueren door het benadrukken van horizontale lijnen;
 • hoogwaardige materialen met een natuurlijke uistraling zoals bijvoorbeeld hout, glas, baksteen, zink.
Kasteelterrein;
 • terrein als extensief beheerd bloemrijk grasland;
 • voor- en hoofdburcht als intensief gemaaide weide;
 • gemaaide graspadenstructuur tussen Wickenburghseweg, voorburcht en hoofdburcht;
 • behouden en versterken van knotbomen langs de watergang;
 • entreepad formaliseren door middel van een haagbeuk;
 • overgangszone tussen kasteelterrein en achtertuinen woningen inrichten als zone met ondiep wortelende opgaande beplanting (tot 3,0 m hoog);
 • aanplant van enkele ondiep wortelende heesters en bomen ter accentuering van deze bijzondere plekken.
5 Toelichting op planregels
5.1 Algemeen
In het voorafgaande hoofdstuk is het beleid op hoofdlijnen aangegeven. In dit hoofdstuk is een aantal uitgangspunten voor het op te stellen bestemmingsplan uitgewerkt. Deze uitwerking vormt de basis voor de planregels en de verbeelding.
 
Het is wettelijk verplicht om bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar op te stellen. De landelijke afspraken hierover zijn vastgelegd in SVBP2012 en IMRO2012. De gemeente Houten geeft in haar handboek 'Digitale uitwisseling bestemmingsplannen' aan hoe bestemmingsplannen overeenkomstig deze standaarden gemaakt moeten worden. Dit betekent dat het nieuwe bestemmingsplan een andere manier van bestemmen kent dan in de geldende plannen is opgenomen. 
 
De verbeelding bestaat uit een ondergrond, waarop de diverse bestemmingen en aanduidingen zijn weergeven. In de planregels is aangegeven wat de gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn van de gronden met de desbetreffende bestemming/aanduiding. Overigens geldt de ondergrond uitsluitend als oriëntatiemiddel.
5.1.1 Groen
Het plangebied is grotendeels bestemd tot groen. Middels een voorwaardelijke verplichting wordt de inrichting, alsmede de handhaving en openstelling, geborgd. Het gebruik als 'park' is toegestaan door het opnemen van extensieve dagrecreatie in de bestemmingsomschrijving.
5.2 Wonen
 
5.2.1 Woonbestemming
Bestemmingslegging
In het plangebied is voor de nieuw te bouwen woning de bestemming 'Wonen – Vrijstaand' opgenomen. Binnen deze bestemming en het bouwvlak mag een nieuwe woning worden opgericht. De regeling sluit aan bij het bestemmingsplan voor het gehele Goy.
 
De tuin krijgt een aparte bestemming 'Tuin - Voortuin'. Deze bestemming sluit aan op het gemeentelijke handboek.
 
Aantal en inhoud woningen
Het aantal toegestane woningen is op de verbeelding met een symbool weergegeven. De inhoud van burgerwoningen mag maximaal 660 m³ bedragen. Voor de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken geldt een maximale oppervlaktemaat van 50 m². Op die locaties waar een groter oppervlak aan bijbehorende bouwwerken aanwezig is, kunnen deze worden gehandhaafd.
 
Onderkeldering
De standaard wijze van meten, zoals deze is opgenomen in het SVBP, voorziet in het meten van de inhoud boven peil. Deze benadering wordt binnen de gemeente Houten al enkele jaren toegepast. Hierop is aangesloten met de kanttekening dat de kelder binnen het bouwvlak gelegen moet zijn en het gebruik van de kelder in overeenstemming is met de opgenomen bestemming.
 
5.2.2 Beroep of bedrijf aan huis
De gemeente kent een eigen regeling voor beroep en bedrijf aan huis. Deze regeling, zoals in hoofdstuk 3 is opgenomen, werkt door in de regels van het bestemmingsplan. Hiervoor is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Onder beroep aan huis wordt in ieder geval niet verstaan horeca, prostitutie en detailhandel (behalve webwinkels).
 
Aan deze afwijkingsmogelijkheid zijn de volgende toetsingscriteria gekoppeld:
 • De woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m², met inbegrip van de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden.
 • Het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van kleinschalige kinderopvang.
 • Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van: a. behandeling gerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling; b. webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale oppervlakte van 20 m² aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen.
 • Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.
 • Ieder beroep of bedrijf aan huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving.
 • Ieder beroep of bedrijf aan huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één personeelslid.
 • Er zijn maximaal twee beroepen en/of bedrijven aan huis toegestaan per woning.
5.3 Archeologie
Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat diverse archeologische waarden in het plangebied voorkomen. De bescherming van het archeologisch erfgoed is in het bestemmingsplan middels een zogenaamde dubbelbestemming opgenomen.
6 Plansystematiek
 
6.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridisch bindende regels. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en de regels over de toegelaten bebouwing. De verbeelding is samen met de regels het juridisch bindend kader van de bestemmingen. De toelichting heeft geen juridisch bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de onderbouwing van het plan en soms voor de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.
 
De regels zijn verdeeld in vier hoofdstukken.
 • Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels en bestaat uit twee artikelen. Artikel 1 geeft een omschrijving van de in de regels gehanteerde begrippen. Artikel 2 geeft aan hoe bepaalde afstanden, maten, oppervlakte en inhoud gemeten moeten worden.
 • In hoofdstuk 2 zijn de verschillende bestemmingen opgenomen. Per bestemming wordt aangegeven welke functies en doeleinden op de gronden toelaatbaar zijn en wat er hoe er mag worden gebouwd. Ook dubbelbestemmingen zijn in dit hoofdstuk opgenomen.
 • In hoofdstuk 3 worden de algemene regels behandeld, waarbij onder andere gedacht moet worden aan de anti-dubbeltelbepaling en de algemene afwijkingsregels.
 • Hoofdstuk 4 bevat regels met betrekking tot het overgangsrecht en de slotregel.
6.2 Inleidende bestemmingen
Begripsbepaling
In artikel 1 zijn de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd voor zover deze begrippen van het 'normale' spraakgebruik afwijken of een specifiek juridische betekenis hebben. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan zal moeten worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis.
 
Wijze van meten
Artikel 2 geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 
6.3 Enkelbestemmingen
Groen
Deze bestemming is toegekend aan het ‘openbare groen’ binnen het plangebied. Deze bestemming maakt past bij de nieuwe functie en de openstelling op gezette tijden om het archeologisch monument te kunnen ervaren.
 
Tuin - Voortuin
De voor Tuin - Voortuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, erven en verhardingen, erkers, balkons of luifels, inritten ten behoeve van parkeren, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Er mogen uitsluitend erkers, balkons en luifels behorende bij het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming worden gebouwd. Hiervoor, en voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn regels opgenomen.
 
Wonen
De nieuwe woning wordt bestemd als Wonen. Daarbij is vastgelegd dat het een vrijstaande woning betreft. De maximale inhoud van de woning inclusief aan- en uitbouwen bedraagt 660 m³. Bij de woning mogen tevens vrijstaande bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd, waarbij het oppervlak maximaal 50% van het oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak mag bedragen, tot ten hoogste 50 m². Met afwijking is het mogelijk de inhoud van een woning te vergroten tot 800 m³.
6.4 Dubbelbestemmingen
In de planregels is een aantal dubbelbestemmingen opgenomen ter bescherming van de aanwezige archeologische waarden.
 
Waarde - Archeologie 1
Het gebied heeft een hoge archeologische waarde en heeft daarom een dubbelbestemming gekregen met de toevoeging swr-am. Hiermee is aangegeven dat het een rijksmonument betreft. De gemeentelijke dubbelbestemming is dan niet van toepassing. Voor alle ingrepen is een monumentenvergunning nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, conform de Monumentenwet 1988. Een omgevingsvergunning kan pas worden verstrekt als er een monumentenvergunning is. De dubbelbestemming heeft feitelijk alleen een signaleringsfunctie.
 
7 Uitvoerbaarheid
7.1 Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijke besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van ‘afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:
 • het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;
 • het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°,onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
 • het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
Met initiatiefnemer zal een anterieure overeenkomst gesloten worden. Hiermee is op een andere wijze voorzien in de gemeentelijke kosten en kan aan de raad voorgesteld worden af te zien van een exploitatieplan.
 
De kosten voor de realisatie van het project zijn door de initiatiefnemer begroot. Uit deze begroting blijkt dat het plan financieel uitvoerbaar is en de aanleg van het 'park' gefinancierd kan worden vanuit de planopbrengsten van de woning.
7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
7.2.1 Inleiding
In deze paragraaf worden de resultaten van de inspraak en vooroverleg van het voorontwerpbestemmingsplan en de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.
 
In het kader van participatieheeft de initiatiefnemer het plan al voorgelegd aan de direct om- en aanwonenden. Het inrichtingsplan is op onderdelen aangepast om met name de privacy te borgen. Op de informatieavond waren daar zorgen over.
7.2.2 Inspraak en vooroverleg
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 30 april 2014 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode was het mogelijk een schriftelijke reactie in te dienen. Er zijn in totaal 9 reacties ingediend.
 
De 'Nota inspraak' bevat een samenvatting van de inspraak- en vooroverlegreacties die op het voorontwerpbestemmingsplan Ten Goye zijn binnengekomen. Alle reacties zijn voorzien van een gemeentelijke beantwoording.
 
7.2.3 Zienswijzen
Te zijner tijd zullen eventueel ingediende zienswijzen hier of in een separate nota zienswijzen worden samengevat en van een gemeentelijke reactie worden voorzien.
8 Veiligheid en Handhaving
 
8.1 Algemeen
De aspecten van de handhaving, de handhaafbaarheid alsmede van de integrale veiligheid spelen bij het maken en uitvoeren van nieuwe (bestemmings)plannen een steeds belangrijker wordende rol. In het kader van de fundamentele herziening van belangrijke wetten zoals de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft het Ministerie van VROM nadrukkelijk gewezen op het belang van een adequate handhaving van de wettelijke bepalingen en de vastgestelde plannen. Handhaving is daarmee in de loop van de tijd niet alleen speerpunt van rijksbeleid geworden, maar ook van provinciaal en gemeentelijk beleid. In die ontwikkeling tijdens de afgelopen jaren hebben de calamiteiten in Enschede, Volendam, Tiel en Maastricht (maar ook die op lokaal niveau) hun eigen stuwende rol gespeeld.
 
Niet alleen de overheid richt haar aandacht in toenemende mate op veiligheid en handhaving. Ook in de jurisprudentie van de (bestuurs-)rechter is een tendens zichtbaar die de beleidsvrijheid van overheden met betrekking tot de inzet van het handhavinginstrumentarium steeds verder inperkt. Onder deze bestuurlijke en gerechtelijke druk van boven, maar ook door de druk die de steeds mondig wordende burgers via klachten en handhavingsverzoeken opvoeren, ontkomen de handhavingsinstanties zoals de gemeente niet aan het voeren van een actief, strategisch, integraal en operationeel handhavingsbeleid. Hierbij moet de handhavende instantie (jaarlijks) prioriteiten, speerpunten, doelen en activiteiten vastleggen en uitvoeren op basis van heldere probleemanalyses.
 
Handhaving is overigens veel meer dan feitelijk optreden. Er bestaat een onderscheid tussen preventieve en repressieve handhavingsinstrumenten. Onder preventieve instrumenten vallen onder andere communicatie, voorlichting en vormen van (financiële) ondersteuning als subsidieverlening. De grootste groep klanten/burgers heeft namelijk de intentie om de regels keurig na te leven. Om hen hierin te ondersteunen is het van belang juiste voorlichting te geven en heldere afspraken te maken. Als klanten zich toch niet aan de regels houden proberen we dat tijdig te signaleren, zodat zij en anderen niet onnodig worden geconfronteerd met de vervelende gevolgen van een overtreding. Hierbij wordt systematisch, wijkgericht en projectmatig onderzocht waarom mensen (welke) regels overtreden. De uitkomsten hiervan gebruiken we om regelovertreding zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Naast deze preventieve maatregelen is het minstens zo belangrijk om klanten die bewust de regels overtreden aan te pakken. Deze overtreders kunnen dan rekenen op een sanctie. Vormen van repressieve instrumenten zijn onder meer controle, toezicht en opsporing plus het hanteren van sancties als bestuursdwang, dwangsom (bestuursrecht) en boetes (strafrecht).
8.2 Jurisprudentie
Ingevolge de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: AbRS) geldt dat alleen van handhavend optreden ten opzichte van een illegale situatie kan worden afgezien onder bijzondere omstandigheden dan wel bij concreet zicht op legalisatie. De omstandigheid dat een overtreding door een bestuursorgaan lange tijd ongemoeid is gelaten betekent niet zonder meer dat het bestuursorgaan daartegen niet meer handhavend mag optreden. Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving is, in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift, het bevoegde bestuursorgaan verplicht tot handhaving. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan het bestuursorgaan afzien van handhaving. Dit is het geval als concreet zicht op legalisatie bestaat of als handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding met de daarmee te dienen belangen dat in die concrete situatie van handhavend optreden kan worden afgezien.
8.3 Het gemeentelijk handhavingsbeleid
Het gemeentebestuur heeft de kaderstellende nota Integrale Handhaving vastgesteld. Jaarlijks doet het college van burgemeester en wethouders verslag van de werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn verricht en wordt een jaarplan opgesteld waarin de werkzaamheden en de prioriteiten voor het komende jaar worden bepaald. Met de invoering van het omgevingsrecht (Wabo, Besluit Omgevingsrecht – Bor, en Regeling Omgevingsrecht - Mor) moet dit nog nadrukkelijker gebeuren vanwege het aanscherpen van de wettelijke eisen.
 
8.3.1 Integrale samenwerking en prioriteitsstelling
Er is sprake van een gecoördineerde samenwerking tussen de afdelingen van onze gemeentelijke organisatie die de meeste vergunningen verlenen en die de meeste controles uitvoeren. De hiervoor noodzakelijke afstemming, coördinatie en samenwerking vinden hun basis in de Nota Integrale Handhaving. Ook de externe samenwerking met handhavingspartijen wordt hierbij betrokken. Wat dat betreft heeft het integrale handhavingsbeleid (de nota integrale handhaving) haar duurzaamheid bewezen, maar ook bij het afhandelen van (illegale) situaties worden heldere keuzes gemaakt als resultante van een deugdelijk afwegingsproces. Al of niet optreden vindt plaats op grond van een rangschikking die wordt opgesteld aan de hand van een prioriteitenstelling en risicobepaling (ernst en kans).
 
Op basis van de nota integrale handhaving heeft de gemeente twee interne overlegverbanden in het leven geroepen: het Vergunningenoverleg en het Handhavingsoverleg. Er is verder gebleken dat de wijze waarop in Houten al jaren wordt samengewerkt bijna naadloos aansluit op de werkwijze die door de Wabo wordt verlangd. De Wabo is ingevoerd en beoogd een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Door integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat een doelmatige manier van werken en levert op termijn een besparing op. Voor wat betreft de nieuwe werkwijze onder de Wabo zal gebruik gemaakt blijven worden van het Vergunningenoverleg. Daarnaast zal het Handhavingsoverleg een prominentere rol gaan krijgen.
 
8.3.2 Minder vergunningverlening en meer nadruk op toezicht/handhaving
Door de inwerkingtreding van het Bor (bouwregelgeving), het Activiteitenbesluit (milieuregelgeving) en het Gebruiksbesluit (brandveiligheidsregelgeving) komt de nadruk steeds minder op vergunningverlening en steeds meer op toezicht en handhaving te liggen. Door deze wetswijzigingen is er steeds vaker sprake is van meldingen en steeds minder vaak van vergunningen. Toetsen en controles vinden daardoor steeds vaker gedurende of na een bepaalde ontwikkeling plaats. En hoewel aanvankelijk de indruk bestond dat, door de afname van het aantal vergunningen, de werkdruk zou verminderen, is het tegendeel waar. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Mede om die reden zijn de landelijke vakorganisaties van de Brandweer, het Bouwtoezicht en Milieu (in opdracht van VROM) bezig geweest met de ontwikkeling van een integraal toezichtprotocol. Medio 2008 was de ontwikkeling zo ver dat het een werkbaar instrument was. Dit instrument is inmiddels getest en het blijkt een goede basis te vormen voor integrale controles.
 
Doordat steeds meer toezicht plaats zal (moeten) gaan vinden, zullen veel mogelijke overtredingen eerder ("tijdens de rit") ontdekt worden. Of en in hoeverre dit gevolgen zal hebben voor het naleefpercentage, valt op voorhand niet te zeggen. In zijn algemeenheid kan echter wel gezegd worden dat handhavingsacties afnemen en voorkomen worden naarmate het toezicht toeneemt. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk burgers en bedrijven door een strikt toezicht bij een eerste controle blijken te voldoen aan alle regels. Hieruit vloeit het zogenaamde naleefpercentage voort. Is eenmaal vastgesteld dat er sprake is van een overtreding waarop handhaving moet volgen, dan voorziet het beleid in een driestappenplan waarlangs de doelen van de handhaving (ongedaan maken onwenselijke/onveilige situatie) kunnen worden bereikt. Het driestappenplan bestaat uit:
 • Stap 1: bestuurlijke waarschuwing;
 • Stap 2: voornemen van een dwangsom/bestuursdwang (voorkeur voor dwangsom);
 • Stap 3: oplegging dwangsom/uitoefening bestuursdwang.