direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Hofstad 4b Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0210BPHS4MFOA-ONHR

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. inritten,
 • e. water.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwen algemeen

Ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden mogen de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en werken, geen bouwwerk zijnde worden gerealiseerd, met inachtneming van de in lid 4.2.2 genoemde regels.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.

4.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied" de bestemming wijzigen ten behoeve van de bestemming "Maatschappelijk", met dien verstande dat gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken zijn toegestaan ten behoeve van:

 • a. sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening.

met dien verstande dat:

 • 1. de maximale bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 9 meter;
 • 2. de als wijzigingsgebied aangewezen gronden voor maximaal 50% bebouwd mogen worden;
 • 3. extra fietsenstallingen zijn toegestaan ten dienste van de bestemming "Maatschappelijk" als bedoeld in artikel 5;
 • 4. ondergeschikte horeca is toegestaan ten dienste van de functies genoemd onder a.;
 • 5. prostitutiebedrijven niet zijn toegestaan.