Artikel 4      Maatschappelijk

4.1     Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a      maatschappelijke voorzieningen, zoals een dorpshuis, bibliotheek en een peuterspeelzaal;

b      aan de maatschappelijke voorzieningen ondergeschikt kantoor;

c      aan de maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte horeca in de vorm van een café;

 

met daaraan ondergeschikt:

d      groenvoorzieningen;

e      verkeer en verblijf;

f        parkeervoorzieningen;

g      water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

4.2     Bouwregels

 

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a      Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

b      De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 3 m daarachter.

c      De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

d      De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a      Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

b      De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

c      De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

 

4.3     Specifieke gebruiksregels

a   Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn voor het gebruik van het dorpshuis de volgende bepalingen van toepassing:

1      De omvang van het café mag niet meer bedragen dan 80 m2.

2      De omvang van het kantoor mag niet meer bedragen dan 15 m2.