direct naar inhoud van 4.4 Water
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

4.4 Water

In 2001 hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de 'Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw' (WB'21)' ondertekend met als doel het verkrijgen van een duurzaam watersysteem. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de 'watertoets': de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen dienen de waterbeheerder in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het planvormingsproces. Deze waterbeheerder brengt vervolgens een 'wateradvies' uit. Het Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden' hanteert als uitgangspunt voor bouwplannen het zogenaamde 'standstill-beginsel'. Dit beginsel houdt in dat ruimtelijke plannen geen verslechtering van de waterhuishouding tot gevolg mogen hebben.

In de situatie, die hier aan de orde is, is sprake van een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, waarin de huidige planologisch mogelijkheden worden overgenomen. Met een uit te werken bestemming worden woningen mogelijk gemaakt, met een maximum van 35 woningen per hectare. De precieze locatie en grootte van de woningen zijn hierin verder uit te werken.

In het rapport detaillering watersysteem Houten Zuid 2007 is de waterhuishouding ontworpen voor Houten Zuid. Deze waterhuishouding is inmiddels gerealiseerd. De hierin voorziene waterberging is voldoende voor de compensatie van verharding en de berging en afvoer van water. Bij dempingen zal het oppervlak waterberging moeten worden gecompenseerd. Verder wordt conform het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) er naar gestreefd dat minimaal 20% van het verhard gebied in Houten wordt afgekoppeld van het gemengd stelsel. Afkoppeling kan plaatsvinden richting de watergang langs Beukenhout. Afkoppelen en infiltratie voor de 24 tot 33 woningen in een eco-wijk wordt nader onderzocht. Maatregelen om hemelwater te infiltreren zoals Wadi's, IT-riolen en/of waterdoorlatende verhardening worden afgestemd met het waterschap.

In het bestemmingsplan wordt het oppervlaktewater in het plangebied bestemd als 'Water'.

Op 12 maart 2012 zijn verder afspraken tussen de gemeente en het waterschap vastgelegd met betrekking tot de waterhuishouding bij kleine ontwikkelingslocaties in Houten Zuid. Deze afspraken dienen als lokaal waterbeleid gehanteerd te worden