direct naar inhoud van 4.1 Onderzoeken
Plan: Leebrug II 2e fase
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0310BPLEEBRUG2F2-ONTW

4.1 Onderzoeken

  Onderzoek   Conclusie    Bijlage  
Geluid   Akoestisch onderzoek verkeerslawaai 2011, Goudappel   Geen beperkingen als gevolg van berekende geluidsbelasting   1  
  Geluidscontour bedrijfsterrein De Schaft   Geen woningen binnen de geluidscontour.   2   
Bodem   Zie paragraaf 4.2 voor een toelichting op het onderzoek.   Er is mogelijk sprake van een vervuiling. Hiervoor wordt nader onderzoek uitgevoerd.    
Luchtkwaliteit   Zie paragraaf 4.3 voor het onderzoek.   Het onderdeel luchtkwaliteit staat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg.    
Externe veiligheid   Uit raadpleging van de Risicokaart blijkt dat zich in de nabijheid van het plangebied geen relevante risicobronnen bevinden. De afstand tot de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen bedraagt bijvoorbeeld meer dan 500 m. Op deze afstand heeft realisatie van extra woningen geen invloed op de hoogte van het groepsrisico.
Het aspect externe veiligheid vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.  
 
Water   Zie voor de waterparagraaf paragraaf 4.4.    
Archeologie   Het plangebied valt niet onder het paraplubestemmingsplan archeologie. Voor het gehele grondgebied van de gemeente Houten is een beleidskaart archeologie gemaakt, waarin de verwachtingswaarden zijn weergegeven en waarin uitspraken zijn gedaan over de noodzaak van aanvullend archeologisch onderzoek bij ontwikkelingen. Een klein gedeelte van het bestemmingsplan heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor dit gebied is het noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren voordat werken en werkzaamheden worden uitgevoerd. Om dit te waarborgen is een dubbelbestemming opgenomen
Voor de rest kent het plangebied een lage tot geen archeologische verwachtingswaarde. Voor dit gedeelte is geen dubbelbestemming opgenomen.
Eventuele vondsten gedaan tijdens werkzaamheden, vallen wel onder de meldingsplicht zoals vastgelegd in artikel 53 van de Monumentenwet 1988.  
 
Cultuurhistorie   In of in de omgeving van het plangebied zijn beperkte cultuurhistorische waarden aanwezig. Het enige element binnen het plangebied is de Ambachtsweg. Deze is aangelegd ter ontsluiting van bedrijven die werden uitgeplaats bij de realisatie van Houten-Noord. Inmiddels zijn alle bedrijven hier weer verdwenen. De gemeente is van mening dat deze weg niet dusdanige cultuurhistorische waarden heeft dat deze weg beschermd moet worden. Vanuit praktisch (leidingen) en financieel oogpunt is gekozen om de Ambachtsweg te behouden. De exacte ligging van de weg kan wel beperkt worden aangepast.
Tussen voorontwerp en ontwerpfase zal cultuurhistorisch onderzoek worden verricht, gericht op het inventariseren, waarderen en al dan niet beschermen van cultuurhistorische waarden  
 
Ecologie   Onderzoek flora en fauna 2011   Er zijn in het plangebied geen streng beschermde soorten waargenomen, met uitzondering van vogels, waarvoor ontheffing is vereist;
Voorafgaand aan werkzaamheden dient te worden nagegaan of daardoor vaste verblijfplaatsen of streng beschermde dieren worden verstoord;
Voor alle soorten geldt vanuit de Flora- en faunawet de algemene zorgplicht.  
4  
Milieuzonering   Ten noorden van het plangebied ligt het bedrijventerrein De Schaft. Voor dit bedrijventerrein is met name het onderdeel geluid relevant. In dit kader is een geluidzone opgesteld.   De beoogde woningen vallen buiten de geluidszone van het bedrijventerrein. Op De Schaft bevinden zich enkele bedrijven uit milieucategorie 3.1. Het merendeel van de bedrijven valt binnen milieucategorie 2. Er wordt voldaan aan de richtafstanden. Het onderdeel milieuzonering staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.   2  
Leidingen   In of in de omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig.    
(Plan)MER   Een (plan)MER is niet noodzakelijk, zie paragraaf 4.5.