direct naar inhoud van Artikel 13 Leiding - Riool
Plan: De Hoon
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0170BPDEHOON-VAST

Artikel 13 Leiding - Riool

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding- Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van de riolering.

13.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de bestemming worden gebouwd. Voor de gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt dat de maximale hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.

13.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.3.1 Verbod

Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de leiding in gevaar kunnen brengen:

  • a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
  • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
  • c. het uitvoeren van heiwerken of anderszins inbrengen van voorwerpen in de bodem;
  • d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en of bomen;
  • e. het vellen of rooien van houtgewas.

13.3.2 Uitzondering op verbod

Het verbod als bedoeld in lid 13.3.1 geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden:

  • a. welke betreffen het normale onderhoud van de rioolleiding;
  • b. die op de datum waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn.

13.3.3 Afwegingskader

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 13.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de leiding ontstaat of kan ontstaan.

13.3.4 Procedure

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning wordt het advies ingewonnen van de leidingbeheerder.