direct naar inhoud van 5.7 Natuur
Plan: Beusichemseweg 34b-c
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR

5.7 Natuur

In 2012 is door Oranjewoud een Natuurtoets uitgevoerd voor diverse kleinere percelen binnen de gemeente Houten. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de rapportage "Natuurtoets Bestemmingsplannen Hofstad III/Loerik V, Loerik VI en Beusichemseweg 34 b-c", welke in zijn geheel is te vinden in Bijlage 4 bij dit bestemmingsplan. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten weergegeven.

Kader

Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet vormen het belangrijkste juridische kader voor natuurbescherming in Nederland. De verplichtingen voor de bescherming van natuurgebieden zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bescherming van plant- en diersoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wetten kunnen worden gezien als een vertaling van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Er kan een tweedeling worden gemaakt in soort- en gebiedsbescherming.

Gebiedsbescherming

Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling is een gemeente verplicht om te onderzoeken of het plangebied in of bij een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 ligt. Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten mogen niet worden aangetast.

Soortbescherming

De "Flora- en faunawet" heeft tot doel om beschermde flora- en faunasoorten te beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat beschermde soorten in het geding komen. Indien dergelijke soorten aanwezig zijn en door de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd worden, moet een ontheffing aangevraagd worden.

Beoordeling

Gebieds- en soortbescherming

Het plangebied lit niet in een EHS of Natura 2000 gebied. Derhalve hoeft de ontwikkeling niet aan de Natuurbeschermingswet 1998 of het 'nee-tenzij' regime van de EHS getoetst te worden.

De boomgaard aan de Beusichemseweg 34 b-c is reeds gerooid. Het gebied bestaat nu uit grasland met algemeen voorkomende soorten planten (klaver e.d.) en uitgelopen scheuten van de gerooide fruitbomen. De schuur is enkelwandig en tochtig en vormt daarom een ongeschikt verblijf voor vleermuizen. De omliggende boomgaarden kunnen dienen als foerageergebied voor algemeen voorkomende of algemeen beschermde vogels en zoogdieren. Er zijn op de locatie geen zwaarder beschermde soorten te verwachten.

Uit veldonderzoek blijkt dat in het plangebied maar in zeer beperkte mate beschermde waarden voorkomen. De voormalige boomgaard is geschikt leefgebied voor algemeen beschermde zoogdieren en amfibieƫn, daarnaast is het leefgebied voor diverse soorten vogels. Aangezien er in dit gebied geen overig of strikt beschermde soorten voorkomen is er voor het uitvoeren van de plannen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk..

Conclusie

Vanuit het oogpunt van flora en fauna bestaat er geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.