direct naar inhoud van 2.3 Functionele structuur
Plan: Beusichemseweg 34b-c
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0380BPBEUSWEG34BC-VOOR

2.3 Functionele structuur

De functie met het grootste areaal in de omgeving van het plangebied is de landbouw. Voor inzicht in de landbouwkundige situatie is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS, Statline, d.d. januari 2012), aangevuld met gegevens uit het gemeentelijk milieuvergunningenbestand.

In het jaar 2000 waren er 204 agrarische bedrijven in de gehele gemeente. In 2010 is dit aantal afgenomen naar 150 agrarische bedrijven. Dit is in overeenstemming met de landelijke tendens van schaalvergroting. Kleine agrarische bedrijven blijken onvoldoende mogelijkheden te hebben om te kunnen voortbestaan, waardoor uitsluitend de grotere bedrijven kunnen overleven. Dit wordt veelal veroorzaakt door de toenemende concurrentie vanuit het buitenland, het ontbreken van bedrijfsopvolging en de steeds strengere milieuwet- en regelgeving. De melkveehouderij (graasdieren) is samen met de fruitteelt (vollegrondstuinbouw) de meest voorkomende agrarische bedrijfstak. Vanwege de vruchtbaarheid van de bodem van de stroomrug is het aantal fruitteeltbedrijven in het plangebied relatief sterk vertegenwoordigd.

Daarnaast kent de omgeving een woonfunctie, die zich vooral concentreert in de kernen. In de directe omgeving van het plangebied, aan de Beusichemseweg, bevinden zich twee woningen (nummers 36 en 41). Daarnaast komen in de omgeving diverse niet-agrarische bedrijfsfuncties voor. Het gaat daarbij om enkele zelfstandige bedrijven (garagebedrijf, loonbedrijf), maar ook om vormen van bedrijvigheid die bij wijze van nevenactiviteit worden uitgeoefend (opslag, handel en dienstverlening).