direct naar inhoud van 4.2 Geluid
Plan: Kruisboog - Weteringhoek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0180BPKRSBGWTHK-ONHR

4.2 Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te worden besteed aan het aspect 'geluid'.

In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot wegverkeer. In of nabij het plangebied zelf is geen sprake van een gezoneerd industrieterrein of spoorweg.

Wegverkeer

Ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder (Wgh) heeft in beginsel iedere weg een geluidszone. Een dergelijke zone geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangewezen gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. In of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich diverse wegen met geluidzones die tot in het plangebied reiken (afbeelding 4.1). Relevant in dit kader zijn de Rondweg en De Brug Binnen de geluidzone van deze wegen (200 m) bevinden zich diverse geluidsgevoelige bestemmingen, te weten:

  • 1. woning aan de Wijkerweg 1, deelgebied Kruisboog;
  • 2. Berg en Boschschool, inclusief medisch kinderdagverblijf, deelgebied Kruisboog ;
  • 3. Hospice, deelgebied Kruisboog ;
  • 4. woonwagenstandplaats aan De Brug, deelgebied Weteringhoek;
  • 5. Bogermanschool (nog te realiseren).

Voor alle hier boven genoemde situaties is akoestisch onderzoek uitgevoerd 1. Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn hogere grenswaarden vastgesteld voor de woning aan de Wijkerweg 1 (besluit GS 4 december 1997), De Berg en Boschschool, inclusief medisch kinderdagverblijf aan de Handboog 4 (geluidsontheffing is meegenomen in de ontheffingsboekhouding Houten-Vinex) en het Hospice (geluidsontheffing is meegenomen in de ontheffingsboekhouding Houten-Vinex ). Voor de woonwagenstandplaats aan De Brug (Weteringhoek) is een ontwerp-hogerewaardebesluit ter inzage gelegd; hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve (vastgestelde) hogerewaardebesluit wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Met betrekking tot de woonwagenstandplaats zij nog opgemerkt dat deze al sinds begin jaren tachtig aanwezig zijn. Het gaat in onderhavige situatie dan ook zuiver om de vastlegging van een bestaande situatie. Overigens zijn in het verleden al maatregelen genomen om de geluidsbelasting op de woonwagens te verminderen. Aan de zijde van De Brug is een geluidsscherm geplaatst. Als gevolg hiervan wordt aan deze zijde voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor geluid (48 dB). De vast te stellen hogere grenswaarden hebben dan ook alleen betrekking op geluid afkomstig van de Rondweg. Uit het akoestisch onderzoek voor de Bogermanschool blijkt dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde. Er behoeven geen maatregelen of hogerewaardebesluiten genomen te worden.

In het bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen direct mogelijk gemaakt. Het thema geluid vormt hiermee geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0180BPKRSBGWTHK-ONHR_0013.jpg"

Afbeelding 4.1. Toegestane snelheden van de wegen in en nabij het plangebied. Bron: www.maximumsnelheden.nl